Evrak Tasnifi

Tasnif Kodu ▲▼ Tarih İzahat Etiketler

A.{DFE. d. 433

29 Zilkâde 1229

Mehmed oğlu Bekir'in Teke Livası'na bağlı bazı köylerde bulunan hisselerini gösterir taksim defteri. a.g.y.tt

Defterhane-i Amire Defteri, Mehmed oğlu Bekir

HAT. 1127/45029 F

29 Zilkâde 1229

Teke ve Hamid Mutasarrıfı Vahid Paşa'dan gelen kaime olup Sırb meselesinin alacağı şekle göre hazır bulunmak için gelen emre uygun hareket edeceği ve yeni vezir olmak hasebiyle dairesini tanzimden kimsenin şüphelenmeyeceği hakkında.

Sırp Meselesi, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

C. DH. 76/3780

19 Zilkâde 1229

Maktul Tekelioğlu İbrahim'in civar vilayet ve kazalara dağılmış olan hasımlarının memleketlerine iadesi ve miriye olan borçlarının taksitle raptı hakkında Teke Mutasarrıfı Mehmed Vahid ve Anadolu Valisi Şakir Paşa'lara ve saireye hüküm.

Tekelioğlu'nun Hasımları, Anadolu Valisi Ahmed Şakir Paşa, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

HAT. 727/34627

17 Zilkâde 1229

Sabık Cizye Muhasebecisi Necib Efendi'nin kendisine Kapı Kethüdası tayin olunması ricasına dair Teke ve Hamid mutasarrıfı Mehmed Vahid Paşa tarafından Sadaret'e tahrirat.

Tekelioğlu Muhallefatı, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

HAT. 727/34627 A

17 Zilkâde 1229

Rütbe-i vezaretle Teke ve Hamid sancaklarının uhdesine tevcihine teşekküren mutasarrıfı Mehmed Vahid Paşa tarafından Sadaret'e tahrirat.

Sancak Tevcihi, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

C. AS. 248/101406

12 Zilkâde 1229

Teke meselesi için donanmada mevcut bulunmak üzere gönderilen barut kısmen sarfedilmiş ve elli bin deste fişenge dokunulmaksızın iş bitmiş olduğundan geriye kalanların Cebehane'ye teslimi.

Antalya Muhasarası, Silah ve Cephane

C. ML. 218/9026

27 Şevval 1229

Tekelioğlu Hacı Mehmed Ağa'nın ve biraderi Mısırlı Mustafa Ağa'nın mirice zabtolunan emlakını

Tekelioğlu Muhallefatı, Hacı Mehmed Ağa, Mısırlı Mustafa

HAT. 1528-1-1-1

24 Ramazan 1229

Padişah Baltacılarından. Antalya kalesi dizdarı vefat ettiğinden bu dizdarlığın Zülüfliyan-ı Teberdaran-ı Hassa Ali'ye tevcih edildiği.

Dizdarlık Tevcihi, Antalya Kalesi, Dizdar Ali Ağa

HAT. 1224/47837 B

10 Ramazan 1229

Antalya müftüsü Abdurrahman'ın cariye Fatma'ya aid verdiği fetvadır.

Cariyeler

HAT. 1225/47865

7 Ramazan 1229

Tekelioğlu malını tahrire memur Vahid Efendi'den Sadaret'e gelen kaime olup Mısır valisinin Deriyye maslahatında istihdam etmek için istediği develer Tekelioğlu malında mevcud olmayıp tedariki için diğer kazalara buyruldular gönderdiği hakkındadır.

Tekelioğlu Muhallefatı, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

HAT. 1225/47869

7 Ramazan 1229

Tekelioğlu muhallefatına memur Vahid Efendi'den gelen şukka olup Kadı Paşa muhallefatından olup mütevaffa Hacı Mehmed'in eline gelen Nazife ve Fatma isminde iki cariyenin miri için satılması sefaletlerine sebeb olacağı cihetle ne yapılmak icab ettiğinin istizanına dairdir.

Cariyeler, Hacı Mehmed Ağa, Kadı Abdurrahman Paşa, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

HAT. 1225/47870

7 Ramazan 1229

Tekelioğlu muhallefatına memur Vahid Efendi'den gelen şukka olup müteveffa Hacı Mehmed Ağa'nın biraderi Mısırlı Mustafa Ağa'nın Kadı Paşa'nın bir küçük kerimesini anasıyla beraber getirip anası fevtolunca Mustafa'nın zevcesi yanında kaldığı cihetle Selanik'e gönderilecek olan Mustafa'nın zevcesiyle gönderilip gönderilmemesi hakkındadır.

Tekelioğlu Sürgünü, Tekelioğlu Muhallefatı, Mısırlı Mustafa, Kadı Abdurrahman Paşa, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

HAT. 522/25514

7 Ramazan 1229

Teke Sancağı'nda muhallefat meselesi halledilinceye kadar mütesellim namı olmaksızın kendisinin idare-i umur etmesi emrolunduğundan, icab eden umur görülmekte ise de, sancakta bulunan binbaşı ve efradın maaş ve tayinatının muhallefat parasından verilmesi gerekeceğine dair muhallefata memur Mehmed Vahid Efendi'nin tahriratı.

Tekelioğlu Muhallefatı, Tayinat, Ulufe ve Mevacip, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

HAT. 535/26320

7 Ramazan 1229

Teke Sancağı'nda erbab-ı servetten kimse kalmayıp hatta halkın çift sürecek öküzü ve tarlaya atacak tohumu kalmadığı ve bunların hükumet tarafından verilmesi icab ettiği ve Teke'nin irat ve masrafı hesap edilerek masrafının iradından cüz'i noksan olduğu ve defterinin takdim kılındığı hakkında. Muhallefata memur Vahid Efendi'den Sadaret'e.

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu Muhallefatı, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

HAT. 1225/47866

2 Ramazan 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen kaime olup Tekelioğlu müteallikatından dört kimseden maadası bir gemiye bindirilip Selanik'e gönderildiği ve diğerlerinin de istintakı hitam buldukdan sonra gönderildiği hakkındadır.

Tekelioğlu Sürgünü, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1225/47867

2 Ramazan 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan kapıkethüdasına gelen şukka olup Antalya umuru Vahid Efendi'ye sipariş edilip Menteşe Mutasarrıfı Reşid Paşa'nın yanına bir miktar asker verilerek Antalya muhafazasına bıraktığı ve kendisinin donanma ile hareket ettiği hakkındadır.

Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa, Menteşe Mutasarrıfı Reşid Paşa

C. DH. 237/11820

29 Şaban 1229

Teke maslahatı hitam bulup Kapudan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa'nın donanma ile avdetine emir verildiğinden ve Teke Sancağı'na bir münasibi tayin olununcaya kadar güzelce idaresini temin için birinin tayini lazımeden bulunduğundan bu evsafı havi olan ve memuren Teke'de bulunan sabık Tersane Emini Seyyid Mehmed Emin Efendi'nin liva umurunu idareye tayin edildiğine dair hüküm. (g. tt)

Sancak Tevcihi, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa, Seyyid Mehmed Emin Efendi

HAT. 1224/47838

29 Şaban 1229

Tekeli İbrahim emvalini tahrire memur Vahid Efendi'den gelen kaime olup Tekeli İbrahim müteallikatından elli bir nefer kimse mevcud olup bir kısmı gemi ile Selanik'e gönderildiği ve bir kaçının da istintak edilmekde olduğu hakkındadır.

Tekelioğlu Sürgünü, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

C. ADL. 40/2416

18 Şaban 1229

Maktul Tekeli oğlunun muhallefatının miriye zaptı için, iki oğlu, kızı ve karılarının oturdukları evden başka, metruk tekmil emvalinin araştırılarak defterinin bildirilmesi.

Tekelioğlu Muhallefatı

HAT. 1224/47858

7 Şaban 1229

Tekelioğlu'nun eşyasını zabta memur Vahid Efendi'nin şukkası olup donanma avdet edeceğinde Antalya önünde bir beylik gemi bırakılması hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Donanma, Tekelioğlu Muhallefatı, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

HAT. 1224/47857

6 Şaban 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Teke Sancağı'nın mutasarrıfsız durması uygun olmayacağından bir münasib zatın tayin ve irsal olunması hakkındadır.

Sancak Tevcihi, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1225/47871

6 Şaban 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen kaime olup muhallefatı tahrire memur Vahid Efendi gelerek hilatları ve fermanı getirdiği ve bütün umur kendisine izah ve eşhas terkim edilerek kaleye mhafaza için asker terk edeceği hakkındadır.

Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

HAT. 1224/47824

23 Recep 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Antalya'ya yardıma gelen askerler işin hitamı münasebetiyle taltif ve izaz edilerek memleketlerine iade edilmekte olduğu hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 1224/47825

23 Recep 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'nın Kapıkethüdası Selim Sabit Efendi'ye gönderdiği şukka olup Tekeli İbrahim'in malını yazdırmak için tayin olunan Vahid Efendi geldiğinde malı olduğu tahmin edilen yerler kamilen kendisine gösterileceği hakkındadır.

Tekelioğlu Muhallefatı, Tekelioğlu İbrahim Bey, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa, Kapıkethüdası Selim Sabit Efendi, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

HAT. 1224/47859

23 Recep 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'nın kapıkethüdasına gönderdiği şukka olup muhallefata memur Vahid Efendi geldikten sonra Antalya'da bir işi kalmadığından avdetine müsaade olunması hakkındadır.

Tekelioğlu Muhallefatı, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa, Kapıkethüdası Selim Sabit Efendi, Teke ve Hamid Mutasarrıfı Mehmed Emin Vahid Paşa

Sayfalar