Sırp Meselesi

29 Zilkâde 1229

Teke ve Hamid Mutasarrıfı Vahid Paşa'dan gelen kaime olup Sırb meselesinin alacağı şekle göre hazır bulunmak için gelen emre uygun hareket edeceği ve yeni vezir olmak hasebiyle dairesini tanzimden kimsenin şüphelenmeyeceği hakkında.

17 Recep 1227

Sırp kefereye zahire satmış olan Teke Mütesellimi müteveffa Hacı Mehmed, zalimlerden olduğu gibi muhaleffatının bedele rabtıyla mezkur mütesellimliğin kendisine tevcihini istida eden oğlu İbrahim de o takımdan olduğundan, istidasının tervici mümkün olmamakla müteveffanın muhallefatının kamilen zabtı ve muhalefeti halinde kuvve-i askeriye ile merkum İbrahim'in tedibi ve icabında askerle muavenette bulunmaları lazım gelenlere tebliğ olunduğu.