Evrak Tasnifi

Tasnif Kodu ▲▼ Tarih İzahat Etiketler

C. AS. 424/17597

29 Zilkâde 1228

Antalya Kalesi Dizdarı Tekelioğlu, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa tarafından Antalya civarında sıkıştırılmış olduğundan İzmir Voyvodası Hacı Mehmed tarafından evvelce istenen askerden ma'ada bin nefer mahiyeli sekban neferleri çıkarılarak Antalya'ya eriştirilmesi. g.tt

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu İbrahim Bey, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa, İzmir Voyvodası Kâtipzade Hacı Mehmed Bey

D. BŞM. d. 8053

29 Şevval 1228

Antalya canibine gönderilen Tersane-i Amire mersasında bağlı olan sefinelerin takımı olan zabit, gedikli ve sair neferatın mevacib fihrist defteri.

Başmuhasebe Defteri, Antalya Muhasarası, Donanma, Ulufe ve Mevacip

C. AS. 490/20472

22 Şevval 1228

Teke maslahatı için Karaman Valisi Hacı Ali Paşa maiyetine memur askerlerin tayinatları

Antalya Muhasarası, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa

HAT. 714/34104

4 Şevval 1228

Karaman Valisi Ali Paşa'nın kethüdası Derviş ve Menteşe Mutasarrıfı İbrahim paşalar maiyet-i askeriyle Antalya'ya geldiklerine, görülüp karar ittihaz olunduğuna top ve mühimmat gemiler efradının zahire ve mevacibleri hakkında tahrirat.

Antalya Muhasarası, Donanma, Silah ve Cephane, Ulufe ve Mevacip, Zahire, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa, Sultanönü Mutasarrıfı Derviş Paşa, Menteşe Mutasarrıfı İbrahim Paşa

HAT. 1224/47831 D

29 Ramazan 1228

Karaman Valisi Ali Paşa'dan gelen kaime olup İstanos'dan hareket ederek Antalya Kalesi önüne gelip muhasaraya başladığı hakkındadır.

Antalya Muhasarası, İstanos (Korkuteli), Karaman Valisi Hacı Ali Paşa

HAT. 1326/51764

24 Şaban 1228

Kırşehir sakinlerinden Kabasakaloğlu Esat nam şakinin katlolunduğuna dair Karaman Valisi Ali Paşa'dan tahrirat.

Karaman Valisi Hacı Ali Paşa

HAT. 1224/47824 B

21 Şaban 1228

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Tekeli İbrahim tarafdarlarından bazı sergerdelerinin gönlünün alınarak bu tarafa celbeddilmekde oldukları ve Ali Paşa'nın da böyle muamele etmesi için emir verilmesi hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu İbrahim Bey, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 723/34428

20 Şaban 1228

Antalya'ya vürudundan hayvanat idaresi için Finike ve Kaş taraflarından tertib olunan samanın donanma maiyetindeki kayıklarla nakli ve Alaiye mutasarrıfı maiyetindeki asker ihracı ve Alaiye kazalarından müretteb zehair mikdarı hakkında Karaman Valisi Ali Paşa'dan Kaptan Paşa'ya tahrirat.

Antalya Muhasarası, Donanma, Vergi, Zahire, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

C. AS. 11/461

29 Recep 1228

İdamına ferman çıkmış Tekelioğlu'nun istisaline memur Hacı Ali Paşa'ya maddi ve manevi yardım yapılmasının Karahisar-ı Sahib Mutasarrıfı Hacı Mehmed Paşa'ya emri. g.tt

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu'nun İdam Fermanı, Tekelioğlu İbrahim Bey, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa, Karahisar-ı Sahib Mutasarrıfı Hacı Mehmed Paşa

C. DH. 119/5940

29 Recep 1228

Antalya Kalesi'nin kış gelmeden evvel tazyiki ile orada yerleşen Tekeli oğlu İbrahim'in derdestiyle idamına dair Karaman valisi ve muhassıllık ilhakıyla Teke Mutasarrıfı Hacı Ali Paşa'ya yazılan hüküm. g.tt

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu İbrahim Bey

C. ML. 362/14831

27 Recep 1228

Karaman Eyaleti ve Teke Livası Hacı Ali Paşa uhdesinde olan Terkemiş Hassı Mukataası dahilinde mukataa emvalinin varidat ve masarıfatı müfredatını havi.

Vergi, Terkemiş Mukataası, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa

HAT. 1224/47831 C

24 Recep 1228

Karaman Valisi Ali Paşa'dan gelen kaime olup Tekelioğlu tarafdarlarından bazıları geçidleri kesmek istediklerinden muharebe edilerek mağlub edildiği ve alınan başlarını gönderdiği hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu'nun İdam Fermanı, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa

C. AS. 882/37879

17 Recep 1228

Antalya ahalisinin sayfiyelerinden olan Antos nam mahalde maiyettinde müctemi asker ile karargah tuttukları ve Antalya'dan tasfiyeye başlanacak ise de, evvel emirde geride kalan boğazları muhafaza için, henüz Aydın Ayanının gelmediği ve kaledeki İbrahim La'imi'nin yanındaki yorgan beyleri ile sair sergerdelerin temini kulubları ile İbrahim'in yanından çıkmalarının faydalı olacağı. (Ali Paşa'dan)

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu İbrahim Bey, Aydın Muhassılı Karaosmanoğlu Hacı Mehmed Ağa, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa

HAT. 497/24383

13 Recep 1228

Antalya'nın zabtı ve Tekelioğlu İbrahim Bey'in katli vazifesiyle Antalya'nın yazlık yeri olan İstanos mevkiine maiyeti ile geldiğine, Çubuk Boğazı ve Kızılkaya Köyünde asilerle muharebe edip bir kısmını katl ve bir kısmını firara mecbur ettiğine ve Kapdan Paşa ile müttehiden Antalya'nın zabtına çalışacağına dair Karaman Valisi Hacı Ali Paşa imza ve mühriledir.

Antalya Muhasarası, İstanos (Korkuteli), Tekelioğlu İbrahim Bey, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

C. TZ. 45/2231

10 Recep 1228

Karesi ve Teke Sancakları Manyas ve sair nahiyelerde Bayındır nam karyede mutasarrıf olduğu timara edilen müdahalenin men'i istidasına dair Hassa Silahşorlardan Ali imzalı.

Silahşor-i Hassa Ali

C. DH. 84/4183

7 Recep 1228

Tekeli gailesinin defi için kaza ayanlarının mahall-i memurelerinde bulunmaları emrine karşı itizarla mukabeleleri üzerine tekiden gelen hatt-ı hümayun mucebince emre ittiba etmeleri ve Tekeli üzerine süvariden ziyade piyade sevkinin muvafık olacağı.

Antalya Muhasarası

C. ZB. 19/903

7 Recep 1228

Teke mütesellimi Elhac Mehmed'in oğlu İbrahim'in idamına Vezir Ali Paşa'nın memur olduğu.

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu'nun İdam Fermanı, Tekelioğlu İbrahim Bey, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa

HAT. 722/34399

20 Cemâziyelevvel 1228

Müteveffa Teke Mütesellimi Hacı Mehmed'in oğlu İbrahim'in tuğyan etmesinden dolayı tenkili için Karaman Valisi Hacı Ali Paşa'nın maiyetine memur edilmiş ise de müzayıka içinde ve hasta olmasına bu iş için icab eden askeri göndereceğine mebni kendinin afvı hakkında Karahisar-ı Sahib Mutasarrıfı Hacı Mehmed Paşa tarafından Sadaret'e tahrirat.

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu İbrahim Bey, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa, Karahisar-ı Sahib Mutasarrıfı Hacı Mehmed Paşa

HAT. 724/34471

8 Cemâziyelevvel 1228

Karaman Valisi Ali Paşa menfasına gönderilerek eşya ve hayvanatının zabtolunmasına dair gelen fermanın hükmünü icraya teşebbüs etmekde olduğuna dair Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed paşa tarafından Sadaret'e tahrirat.

Karaman Valisi Hacı Ali Paşa, Hacı Ali Paşa'nın Sürgünü, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

HAT. 579/28419

26 Rebiülâhir 1228

Antalya Kalesi'nin muhasarası için oraya memur Ali Paşa'nın talep ettiği sefainin tayin olunduğuna dair Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan Sadaret'e

Antalya Muhasarası, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa, Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed Paşa

C. ML. 508/20656

11 Rebiülâhir 1228

Rikab-ı Hümayun'da Şıkk-ı Salis Seyyid Ahmed Fethi Efendi'ye, Teke ve Hamid sancaklarından tayin edilen havassının gecikmiş seneler bedel-i iltizamlarının tahsil ile mumaileyhe gönderilmesi hakkında emir ısdarına dair Abdulkadir'in istirhamı.

Vergi

HAT. 1225/47861

15 Rebiülevvel 1228

Rodos Mutasarrıfı Hasan Bey'den gelen kaimesi olup Antalya önünde Karaman Valisi Ali Paşa maiyetine gönderilen gemilere vazifelerinde ikdam etmeleri için tekrar evamir irsal eylediği hakkındadır.

Antalya Muhasarası, Rodos Mutasarrıfı Hasan Bey, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa

HAT. 522/25505

7 Rebiülevvel 1228

Isdar olunan ferman mucibince Zaimoğlu Mustafa ve diğer bir kişinin idam olunarak kesilen başlarının gönderildiği. (Karaman Valisi Ali Paşa mührü ile)

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu'nun İdam Fermanı, Karaman Valisi Hacı Ali Paşa

HAT. 522/25505 A

3 Rebiülevvel 1228

Antalya'ya yarım saat mesafede Konyaaltı mevkiinde Karaman valisiyle mülaki olduğu, Antalya'da muharebe yapıldığı ve asilerin kalede muhasara edildiği hakkında Abdullah adlı zatın takriri.

Antalya Muhasarası, Antalya Kalesi

HAT. 649/31763

7 Safer 1228

Teke Mütesellimi müteveffa Hacı Mehmed Ağa'nın oğlu İbrahim Ağa tarafından babası muhallefatına beş bin kese bedel ile rabıta verilmesi ve Teke Sancağı'nın uhdesine tevcihi hakkında orduya vürud eden muharreratın gönderildiğine dair Sadrazam Hurşid Ahmed Paşa'dan kaymakam paşaya.

Antalya Muhasarası, Tekelioğlu Elçileri, Tekelioğlu İbrahim Bey, Sadrazam Hurşid Paşa

Sayfalar