HAT. 1350/52754

29 Zilhicce 1228

Kaptan Paşa'dan gelen evrakın huzura takdim olunduğu, maiyetine memur asker ve tertip olunan zahirenin kış sebebiyle gelemediği ve oralardan mübayaası için nüzüleminine para gönderilmesi istendiği. a.g.y.tt