C. ADL. 49/2956

20 Safer 1230

Teke Sancağı'nı Hacı Osmanoğulları'nın istilaları yüzünden kırk seneden beri mezkur sancağa merbut kazalara tayin olunan kadı ve naiblerin üç ay icra-yı hükumet edemedikleri ve merkumların şer'i ve örfi idareyi kendilerine hasretmeleri yüzünden mahlul olan ilmiye cihetleri para ile alınıp satılmasından dolayı ulema ve talebeye inkıraz gelmiş ve cami ve mescitler kapanmağa yüz tutmuş olduğundan bundan böyle merkumların tecavüzlerinin men'i ve mahkemelerde şeriat ahkamının tamamen icrası esbabının istihsali, imamet ve hitabet mahlulatının müstahiklerine tevcihi ve müteferruatı hakkında Teke ve Hamit sancakları Mutasarrıfı Seyyid Mehmed Vahid Paşa ile umum kadı ve naiblere ve saireye hitaben yazılan hüküm. g.tt