Selanik Mutasarrıfı Selim Sırrı Paşa

29 Zilhicce 1235

Defterdardan Sadaret'e yazılan tezkire olup sual olunan Emin Ağa'nın Ahmed'i namındaki şahsın Tekelioğlu müteallikatından olmadığı hakkındadır.

29 Recep 1235

Selanik Valisi Selim Sırrı Paşa'nın Kapı Kethüdası Esat Efendi'den Sadaret'e yazılan ariza olup Tekelioğlu müteallikatından Selanik'e nefyedilenlerin isimlerini havi bir defter ihracı ricasına dairdir.