DH. SAİD 49/213

29 Zilhicce 1314

Ali Şevket Bey; 1259 Antalya doğumlu, Dizdarzade Hasan (sehven Hüseyin yazılmış) Bey'in oğlu