DH. SAİD 49/213 #1

Evrakı büyütmek ve bilgisayarınıza yüklemek için lutfen resmin üzerine tıklayınız:

DH. SAİD, 49-110

Ali Şevket Bey, Dizdârzâde Hasan Bey'in oğludur.
Bin iki yüz elli dokuz sene-i Hicriyyesinde Antalya'da tevellüd eylemişdir.
Sıbyân Mektebi'nde esâs-ı İslâmiyet olan mukaddime-i ulum-i dîniyye ve mu‘allim-i mahsûsdan sarf ve nahif okumuşdur. Türkce okur, yazar.
Bir müddet Teke Sancağı Muhâsebe ve Tahrîrât kalemlerine mülâzemetden sonra bin iki yüz seksen üç senesinde yirmi dört yaşında iken iki yüz elli guruş maâşla livâ-i mezkûr Evkāf Kitâbeti'ne ta‘yîn ve doksan iki senesi Muharremü'l-harâmı'nın yedisinde (1 Şubat sene [12]90) yine o maâşla Meclis-i Temyîz Mümeyyizliği'ne nakl olunarak müddetinin inkızâsıyla intihâb-ı âhîrede diğer müntehablarla ale'l-usûl ismi vilâyete bildirilmiş ise de âheri ta‘yîn ile doksan üç senesi şehr-i şerîf-i Recebi'nin altısında (15 Temmuz sene [12]92) infikâk edip doksan yedi senesi Muharremü'l-harâmı'nın on beşinde dört yüz guruş maâş ve nizâmın müsâ‘id olduğu hâsılâtdan guruşda bir para âidât ile Teke Sancağı Evkāf Müdürlüğü'ne ta‘yîn olunmuşdur.
Teke Sancağı Mutasarrıflığı'ndan yazılan mülâhazada ehliyet ve iktidârı ve hüsn-i hidmet etmekde olduğu tasdîk ve Konya Vilâyeti Evkāf Muhâsebeciliği'nden te’yîd edilmişdir.
O maâşla Evkāf Kitâbeti'nde istihdâm olunduğu ve kitâbet-i mezkûreden esbâb-ı infisâli Meclis-i Temyîz Mümeyyizliği'ne tahvîl-i me’mûriyet etmesinden olduğu Konya Vilâyeti'nin 26 Kânûn-ı Sânî sene [1]308 târihli ve sekiz yüz otuz numrolu tahrîrâtı mealinden anlaşılmış ve mümeyyizliğe târih-i ta‘yîn ve infisâli ve Evkāf Müdürlüğü'ne ta‘yîni târihiyle mikdâr-ı maâşını mübeyyin evrâk-ı asl terceme-i hâl varakasına merbûtdur.
Fî 20 Şevvâl sene 1311 ve fî 15 Nisan sene 1310.
Mûmâ-ileyhin bin üç yüz on bir senesi Şevvâli'nin altısında "21 Mart sene [1]310" isti‘fâ’en infisâl eylediği Evkāf-ı Hümâyûn Nezâreti'nin 16 Ağustos sene [1]314 târihli tezkiresiyle gelen vukū‘ât pusulasından anlaşılmışdır.