HAT. 526/25853

29 Zilhicce 1250

Tekelizade maktul İbrahim Bey'in hemşiresinin mahiye kırk dört kuruş maaşına bir miktar zam olunmasının defterdar efendi takriri ile arzolunduğu. a.g.y.tt