HAT. 49/2331

26 Cemâziyelevvel 1221

Bergos taraflarında Edirne sergerdelerinden Gavuroğlu ve saire ile avanelerinin vuku bulan muharebede perişan edildikleri ve ordu ile Silivri'ye avdet edileceği