İKDAM No: 3278 #1

Evrakı büyütmek ve bilgisayarınıza yüklemek için lutfen resmin üzerine tıklayınız:

İkdam Gazetesi Nümero 3278

Sağ üst köşedeki sütundan itibaren

SALI
3 Cemaziyelevvel 1321
15 Temmuz-u Rûmî 1319
28 Temmuz-u Efrencî 1903

TEVCİHAT

Bahriye Nezaretince umûr-u idareyle cihet-i askeriyeye aid malumatın tefriki mucib-i muhassenat olacağına binaen idare ve nezaret hususat-ı uhdesinde olmak üzere hidemat-ı reviyetkârane ve sadakşiaranesi hasebiyle Bahriye Nezaretine Maarif Umûmiye Nâzırı Atûfetlu Celal Beyefendi Hazretleri ve cihet-i askeriyeye aid malumat ve inzibata bakmak üzere Erkân Harbiye-i Bahriye Riyasetine Sultaniye Vapur-u Hümayunu Süvarisi Ferik Saadetlu Mehmed Rifat Paşa Hazretleri

Maarif-i Umûmiye Nezaretine derkâr olan kıdem ve ehliyetine binaen Şura-yı Devlet Mülkiye Dairesi âzâsından Semahatlu Hâşim Beyefendi Hazretleri tayin buyrulmuştur.

- - -

Harbiye Nezaret-i Celilesi Umûr-u Hukukiye-i Muhtelite Kalemi Müdür Muavin-i Evvel-i Saadetlu İlhami Beyefendi hazretlerine vazaif-i memuriyesini hüsn-ü ifa hususunda müşahed olan mesai ve ikdamına mebnî terfian Rütbe-i Evveli Sınıf-ı Evveli

Hidemat-ı memduhanesine mebnî Antalya eşrafından Rıza Bey zâde İzzetlu Hüseyin Beye terfian Rütbe-i Saniye Sınıf-ı Sânisi tevcih buyrulmuştur.