HAT. 53/2460

9 Cemâziyelevvel 1215

Başbuğ Abdurrahman Paşa'nın dağlı eşkıyasıyla vuku bulan muharebesinde eşkıyanın münhezim edilerek takipleri için süvari tayin olunduğu.