HAT. 49/2334

21 Cemâziyelevvel 1221

Havsa merhalesinde ordunun erzak yollarını kapamak ve Tatarları öldürmek gibi bir çok cinayetleri irtikap eden eşkıya ile Baba-yı Atik kasabasında edilen muharebenin muvaffakiyetle neticelendiğine ve Serezli İsmail Bey'in Dimetoka'ya gelmesi emir olunmuş ise de eşkıya arasındaki ittifaka mümaileyhin sebep olduğunun zannedildiğine ve bunlara af ve merhametle muamelenin doğru olmayacağına dair.