Rumeli Ayanları

23 Cemâziyelâhir 1221

Çatalca, Çekmece, Terkos ve Istranca taraflarının muhafaza altına alındığına ve Tirsiniklizade'nin tenkilinden sonra kaza ayanlarının taltiflerine dair.

13 Cemâziyelâhir 1221

Tersanelioğlu'nun ölümünden sonra da dağılmayan ve Çorlu'da bulunan eşkıyanın tenkili için harekete geçtiğine, Silivri'de ve civarında bir geçide muhafız bıraktığına, emrine verilen donanmanın Tekfurdağı'ndaki eşkıya ile muharebeye başladığına ve bunları denizden kaçırmayacağına, Çorlu'daki hempalarına yardım edemiyecek halde olduklarına, Bolo voyvodasının maiyetine verilmesine dair Karaman Valisi Abdurrahman Paşa'nın tahriratı. Üçüncü Selim'in Hak teala selamet ve nusret ihsan eylesin hatt-ı hümayunu.

23 Cemâziyelevvel 1221

Tirsiniklizade İsmail Ağa'nın Serasker Abdurrahman Paşa'nın bazı sualinden selb-i ehemmiyet ederek vehme düşdüğüne ve bu babda yazdığı tahriratın takdim olunduğuna dair Eflak Voyvodası Konstantin'in yazısı

21 Cemâziyelevvel 1221

Havsa merhalesinde ordunun erzak yollarını kapamak ve Tatarları öldürmek gibi bir çok cinayetleri irtikap eden eşkıya ile Baba-yı Atik kasabasında edilen muharebenin muvaffakiyetle neticelendiğine ve Serezli İsmail Bey'in Dimetoka'ya gelmesi emir olunmuş ise de eşkıya arasındaki ittifaka mümaileyhin sebep olduğunun zannedildiğine ve bunlara af ve merhametle muamelenin doğru olmayacağına dair.