HAT. 50/2351

23 Cemâziyelevvel 1221

Tirsiniklizade İsmail Ağa'nın Serasker Abdurrahman Paşa'nın bazı sualinden selb-i ehemmiyet ederek vehme düşdüğüne ve bu babda yazdığı tahriratın takdim olunduğuna dair Eflak Voyvodası Konstantin'in yazısı