HAT. 75/3110

28 Cemâziyelâhir 1221

Karaman Valisi Abdurrahman Paşa'dan Istranca'da Karaca köyünde eşkıyaların geldiği haber alınması üzerine Kethüda Süleyman Ağa yeğeni Abdurrahman Efendi ile süvariler gönderildiğine dair tahrirat ve III. Selim'in hatt-ı hümayunu.