HAT. 670/32761 #1

Evrakı büyütmek ve bilgisayarınıza yüklemek için lutfen resmin üzerine tıklayınız:

HAT, 670-32761-1

Benim vezîrim
Vârid olan i‘lâm ve defter mûcebince senevî ne mikdâr akçe eder ve ne mahalden tahsîsi münâsibdir hesâb ve takrîr eylemesi için defterdâra havâle edip takrîr eylediğikde tekrâr taraf-ı hümâyûnuma arz eyleyesin.

Şevketlü kerâmetlü mehâbetlü kudretlü velî-ni‘metim efendim pâdişâhım
Selanik'e nakl ve iskân kılınmış olan Tekelioğlu müte‘allikātı içlerinde ba‘zı sıbyân ve bî-zevc nisvân olup leyle-i aşâya muhtâc ve şâyeste-i merhamet olduklarını mübeyyin bundan akdemce Selanik Mutasarrıfı Ebubekir Paşa kulları tarafından vürûd edip sürh işâretiyle takdîm-i atebe-i bülend-mertebe-i mülûkâneleri kılınan kāime bâlâsına mahall-i merhamet olan sıbyân ve nisvân kaç nefer ise her birlerine ne mikdâr maâş ta‘yîni kadr-ı kifâyede olacağı mahallinden defter olunup gönderilmek ve mikdârı ma‘lûm oldukdan sonra ol tarafdan bir münâsib mâldan bir mikdâr şey tahsîs kılınmak bâbında şeref-efzâ-yı sahîfe-i sudûr olan hatt-ı hümâyûn-ı inâyet-makrûn-ı şâhâneleri mûcebince keyfiyet savb-ı bendegânemden müşârun-ileyh kullarına tahrîr ve merkūmların keyfiyeti isti‘lâm olundukda ol dahi merkūmlardan mahall-i merhamet olan sıbyân ve nisvân kaç nefer ve beherine ne mikdâr maâş kifâyet edeceğini ma‘rifet-i şer‘le tahkīk edip merkūmların cümlesi doksan beş nefere bâliğ ve ekserî sıbyân ve nisvân olup ricâl hükmünde olan dahi leyle-i aşâya muhtâc ve bî-derman oldukları ve vakt ü hâle göre beheri yevmiyye altmışar paradan noksân ile idâre olunamayacağını mübeyyin taraf-ı şer‘den verilen i‘lâm ile merkūmların nisvân ve sıbyân ve ricâl ve teba‘alarının esâmîlerini mübeyyin defteri irsâl olunmuş olduğunu inhâ etmekle zikr olunan i‘lâm ve defter ve müşain kāimesi manzûr-ı me‘âlî-mevfûr-ı şâhâneleri buyurulmak için ma‘rûz-ı huzûr-ı fâizu'n-nûr-ı mülûkâneleri kılınmağın bu bâbda ne vechile irâde-i merâhim-ifâde-i mülûkâneleri müte‘allik buyurulur ise emr u fermân şevketlü kerâmetlü mehâbetlü kudretlü velî-ni‘metim efendim pâdişâhım hazretlerinindir.