A.}MKT.NZD. 149/44 #1A

Evrakı büyütmek ve bilgisayarınıza yüklemek için lutfen resmin üzerine tıklayınız:

A. MKT. NZD, 1271.N.4 - 149-44-1

Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Selanik'de mukīm Antalyalı Ömer Bey'in vefâtı vukū‘una mebnî uhdesinde bulunup münhal olan maâşının münâsafeten oğulları Abdülkerim ve Süleyman beylere tevcîhi Selanik Eyâleti Meclis-i Kebîri'nden tanzîm olunan mazbata zîrine muhrec derkenârda maâş-ı mezkûrun tamâmen tevcîhi nizâmının mugāyiri olacağı gösterilmiş ise de maâş-ı mezbûr nizâm-ı mezbûrdan müstesnâ olduğundan ve kendileri bî-vâye olduklarından emsâli misillü maâş-ı mezkûrun tamâmen kendileri tahsîsi husûsunu müsted‘î-i mîr-i mûmâ-ileyhimânın takdim eylediği arzuhâl manzûr-ı vâlâları buyurulmak üzere zikr olunan derkenâr mazbata ile beraber leffen irsâl-i sûy-i devletleri kılınmış olmağla îcâbının icrâsı mütevakkıf-ı himem-i behiyyeleridir, efendim.

Mühürdâr efendi ifâdesi.