Süleyman Fikri Erten

Süleyman Fikri Erten
Sayfa adedi: 
96
ISBN: 
978-9944-60-160-4
2007

ÖNSÖZ

Antalya vilâyetine dair "MİLLÎ MÜCADELE TARİHİ"ni yazmak fikrinde olmadığım gibi iktidarımın üstünde bir mevzu olduğunu, çok büyük ve zorlu bir iş karşısında olduğumu biliyorum.

İstiklâl Savaşı'nda Antalya vilâyetinin ne dereceye kadar çalıştığını, ne işler gördüğünü yazmak ve bu hususa dair vesikalar toplamak güç bir iştir.

Antalya'mızı teşrif buyuran sabık Afyon Mebusu ve Antalya'nın Fahrî Hemşehriliği'ni kabul eden eski Münakalât Vekili merhum Ali Çetinkaya'nın vuku bulan yüksek tekliflerini yerine getirmek ve Antalya ahalisi ile beraber tattığım bir çok acı hakikatlarını vaktiyle not ettiğim ve hatırımda kalan bir kısım vukuatını yazmayı kendim için bir ödev telâkki ettim. Yoksa ben, bunun ehli olmadığımı itiraf edenlerdenim.

Muhtasar yazılarım, bu kısma ait tarihî vak'aların zaman geçtikçe unutulması ve ileride münevver gençliğimize bir süje teşkil etmesi hususunda pek de faidesiz olmadığını zannederim. Merhum Ali Çetinkaya'nın pek doğru ve mantıkî tavsiyesi veçhile zaman uzadıkça vukuatın içinde yüzenler azalmakta ve zaman geçtikçe kafalarda, gönüllerde kalan hatıralar birer birer unutulmakta olduğu şüphesizdir. İşte bu fikirle, biraz güdük ve aksak bile olsa, gençlerimize bir ışık yakmak istedim ve hatıratımda kalanlarla toplayabildiğim malûmatı yazmayı kararlaştırdım. Bilginler bu mevzuu ele alarak hepimizin göğsünü kabartacak bir güzellikle yaşları küçük olanlara bu tatlı kaynağın ışıklı suyunu kana kana içirecekleri ve vak'aları kağıt üzerine sıralayacakları şüphesizdir. İstiklâl Savaşı'mız, tarihin yeni Türk Destanları yazmasını sağlamıştır.

Bu yokluk-varlık mücadelesinde bütün millet hissesine düşeni yapmıştır. Zaten öyle olmasaydı bu kadar parlak bir netice olmazdı. Fakat bir bütün halindeki bu Türk Kahramanlığı'nda bazı vilâyetlerimiz ön plânda görülen menkıbeler yaratmışlardır. Bu vilâyetlerimizden biri Gaziantep'tir.

Ben yalnız Antalya vilâyeti hissesine düşen vatanî vazifesini ve bu vilâyetin o sırada yaşattığı maceralarını yazıyorum.

Süleyman Fikri ERTEN
Emekli Antalya Müze Müdürü

Antalya Sultanîsi Muallimlerinden Briçkalı Süleyman Fikri (Erten)
Sayfa adedi: 
196
1340
1338
1922
Süleyman Fikri Erten
Sayfa adedi: 
68
1955

ÖNSÖZ

Vilâyetimizde vukubulmuş ve henüz tafsilâtı ile tarihe maledilmemiş hâdiseleri seri halinde bir kaç eser yazmak ve bununla ileride mevzular işliyecek gençlerimize rehberlik vazifesi görmek fikri ile işe başladım.

Bulunduğum muhitte ekseri vesikaların mefkudiyetine rağmen bu işle daima meşgul olmaktan kendimi alamadım. Bu eserim için yegâne müracaatgâhım, kısmen noksan ve mevcutları dahi ekseriya acemi kâtipler kalemi ile yazılmış kassam defterleridir.

Tekelioğulları tamamen tarihe malolmakla beraber meşhur İbrahim Beyin isyan vakâsından ancak 144 yıl yıl geçtiği halde, ihtiyarlar arasında bile hemen hiç bir malûmata rastlıyamadım. Büyük bir şöhret, nihayetsiz bir servete sahip ve bu servet yüzünden felâketlere kurban olan bu aile hakkında ancak bu kadar bilgi edinebildim. Unutulmaması ve kaybolmaması için usanmadan ayırarak bulabildiğim vesikaları topladım. Bu eseri meydana getirebildim. Tarih ile uğraşanların bu hususta daha faydalı bir bilgiye tesadüf edecekleri şüphesizdir. Ben ancak bu kadar yazabildim.

Bu kitabın yazılması için pek yakın alâka ve teşviklerini gördüğüm bu silsilenin oğulları sevgili ve kadirşinas talebelerim Ahmed ve Emin Tekelioğullarına teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.

Antalya 1955
Süleyman Fikri Erten