HAT. 218/11987

11 Zilkâde 1218

Muallem askerle Rumeli'ye memuriyetine irade taaluk etmiş iken Konyalıların mütecasir oldukları harekat-ı serkeşane üzerine oranın nizamına memur edilen Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'ya hareketinizden bir hayli müddet geçtiği halde bir netice alınamadığına ve Rumeli nizamı da mühim olmakla Niğde, Aksaray, Kayseri ve Beyşehir'den piyade neferatının Deraliye'ye sevkine gayret ve bir an evvel Konya maddesinin hüsn-i suretle halli hususunun bildirilmesi.