HAT. 218/12008

8 Zilhicce 1218

Konya'nın nizamına memur edilen Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa hakkında Konya ahalisinin hilaf-ı ferman hareket ve Konya'ya duhulden menleri gazab-ı padişahiyi mucib olmakla müşarünileyhin her halde Konya'ya ithal ve mütecasirlerin tedibi matlup bulunmakla iki bin askeri mahdumunun ve icap ederse kendisinin de lazım gelen askerle Abdurrahman Paşa'nın maiyetine giderek Konya'ya idhaline memur olduğu.