MVL. 535/102 #1A

Evrakı büyütmek ve bilgisayarınıza yüklemek için lutfen resmin üzerine tıklayınız:

MVL, 535-102-1

Taraf-ı zî-şeref-i hazret-i riyâset-penâhîden Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Hurşid Bey ve Fatma Penbe Hânım'ın pederleri müteveffâ Hacı Ömer Bey'den münhal olan üç yüz yirmi dört guruş maâşın kendilerine tahsîsini müsted‘î müştereken takdîm edip Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye'ye havâle olunan arzuhâlleri leffen savb-ı sâmîlerine irsâl kılınmağla siyâk-ı istid‘âya nazaran îcâbının icrâ ve ifâde buyurulması bâbında emr u irâde efendimindir.