Donanma

29 Rebiülevvel 1218

Teke kazalarından tertip ve İstanbul'dan gönderilen gemilerle Dimyat tarafına bin asker irsal olunacağı. g.tt

29 Zilhicce 1216

Antalya Kalesi karadan muhasara edildiğinden denizden de sarılması için iki şalope gönderilmesinin kaptan paşaya yazılması. a.g.y.tt (Sene hatalı)

29 Şaban 1201

Eşkiyayı istisale memur Mısır'da bulunan Kaptan-ı Derya Gazi Hasan Paşa maiyetinde Teke ve Hamid Sancaklarından bahadır ve harbe kadir beş yüz nefer tahririne, üç aylık mirilerinin İstanbul'dan gönderilen akçeden verilmesine, ulufe ve tayinatlarının Kaptan Paşa tarafından verileceğine ve münasip iskelelerden derhal sevkedilmelerine dair yazılan hüküm. g.tt

19 Ramazan 1193

Teke Mütesellimi Mustafa Abdurrahman Efendilerin müracaatları üzerine Şam sevahili muhafazasına memur gemilerin süvarisi Sakızlı Hüseyin Kaptan ve arkadaşı İbiş Kaptan'ın korsandan muhafaza için Antalya'ya memuriyetlerinin icrası.

18 Muharrem 1228

Karaman Valisi ve Teke Mutasarrıfı Ali Paşa'dan gelen kaime olup Antalya'yı muhasara ettiği fakat donanma gemilerinden kaleye bir top bile atmadıkları ve müretteb asakirden pek az kimseler geldiği hakkındadır.

3 Muharrem 1228

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen ariza olup Antalya'nın muhasarası için Karaman Valisi Ali Paşa'nın istediği gemilere şedid buyruldular göndermiş ise de fırtınalar sebebiyle gidilemediği ve tekrar emirler verildiği hakkındadır.

Sayfalar