İ. DH. 1077/84472 #1A

Evrakı büyütmek ve bilgisayarınıza yüklemek için lutfen resmin üzerine tıklayınız:

İ. DH, 1077-84472-1

Nezâret-i Umûr-ı Maliye
Meclis-i Maliye
Aded: 624

Huzûr-ı me‘âlî-mevfûr-ı hazret-i Sadâret-penâhî'ye

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
Antalya muhâcirlerinden müteveffâ Hacı Ömer Bey'in kerîmesi Kâmile Hânım'ın üç yüz iki senesi Şubatı'nın yirmi üçüncü günü vukū‘-ı vefâtına mebnî cânib-i hazîneden muhassas olup münhal olan şehrî yüz seksen dokuz guruş maâşının kendilerine tahsîsi müteveffât-ı mûmâ-ileyhânın mahdûmu Mehmed Beyle kerîmesi Râbia Hânım tarafından bâ-arzuhâl istid‘â olunduğundan ve muhâcirîn-i merkūme maâşâtı emlâk-ı mazbûta mukābili olup ashâb-ı maâşâtdan birinin vefâtında maâşı evlâdına intikāl eylemekde bulunduğu tahkīk kılındığından bahisle icrâ-yı îcâbı Selanik Vilâyeti İdâre Meclisi'nden vârid olan 1 Haziran sene [1]303 târihli mazbatada beyân ve iş‘âr olunmuş ve hazînece icrâ olunan tedkīkāta göre müteveffât-ı mûmâ-ileyhânın muhtâcîn maâşâtı miyânında bâ-kayd-ı hayât Selanik Sancağı emvâlinden gayr-ı ez-tenkīh iki kalem şehrî ol mikdâr maâşı olduğu mukayyed ise de bunun emlâk-ı mazbûta mukābili muhassas idüğüne dâir kayda destres olunamayıp fakat bu makūle Antalya muhâcirlerinden vefâtı vukū‘ bulanlardan münhal kalan maâşların eytâm ve erâmiliyle muhtâc-ı âtıfet bulunanlarına tahsîsi muktezâ-yı irâde-i seniyyeden olarak onlar hakkında şimdiye kadar ol vechile mu‘âmele icrâ olunmakda bulunduğu anlaşılmış olmasıyla maâş-ı mezkûrun dahi ber-mûceb-i irâde-i seniyye ve mazbata münâsafeten ve emsâline tevfîkan mûmâ-ileyhimâya tahsîsi husûsunun huzûr-ı sâmî-i hazret-i Sadâret-penâhîlerinden istîzânı Meclis-i Maliye'den ifâde kılınmağın ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 23 Cemâziyelâhir sene [1]305 ve fî 23 Şubat sene [1]303.

Nâzır-ı Umûr-ı Maliye
(imzâ)