Antalya Muhasarası

3 Cemâziyelevvel 1229

Şeyhlü kazasından Kaptan Paşa'ya gelen ilam olup Şeyhlü ayanı Abdülkadir Ağa iki yüz neferle Antalya ordusuna davet edilmiş ise de Anadolu Valisi Ahmed Şakir Paşa'yı istikbale gittiğinden geldiğinde oraya hareket edeceği hakkındadır.

29 Rebiülâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen kaime olup Tekeli İrahim'in ele geçirilmesi için tertibat alındığı ve maiyyetinde olan sergerdeler birer birer gelip dehalet etmekde oldukları ve bahar gelince yürüyüş edileceği hakkındadır.

29 Rebiülâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup orduyu tensik ve tabyalar inşa ve donanmadan toplar çıkarıp yerleştirerek muhasarayı itmam ettiği ve gelecek asker tamam olunca yürüyüş olunacağı hakkındadır.

29 Rebiülâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Antalya'nın muhasarası ancak şimdi itmam edildiği ve tedbirsiz hareketten bir fayda olmadığı ve Tekeli'nin mutlaka ele geçeceği hakkındadır.

16 Rebiülâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen kaime olup Antalya'nın zabtının teehür etmesi kış münasebetiyle hakkıyla harbedilemediği ve mevcud asker süvari olup kale zabtı için piyade askere ihtiyaç olduğu hakkındadır.

21 Rebiülevvel 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'nın kapıkethüdasına gönderdiği şukka olup Pavli kazası ayanının kendiliğinden gelip iltica etmesi üzerine affedilerek alıkonulduğu hakkındadır.

21 Rebiülevvel 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Nüzül Emini için verilen on bin kuruş üzerine Sadrazamın otuz bin kuruş ilave etmesine teşekkürü havidir.

14 Rebiülevvel 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen kaime olup maiyyetine memur edilen askerler vürud ettiği gibi yürüyüş ile Antalya'yı zabtedeceği hakkındadır.

25 Safer 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup kış günü harekat-ı askeriye müşkül olduğundan muhasara ile meşgul olarak bir tarafdan da Tekeli'ye tarafdar olan ahalinin bu tarafa celbine çalışmakda olduğu hakkındadır.

25 Safer 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Tarsus Mütesellimi Habib Bey'in askere ve gemilere yardımı olduğu ve Tarsus Mütesellimliği için Adana Valisi Mustafa Paşa kendisinden çok para aldığı ve yapmadığı cihetle ona tevcihine çalışılması hakkındadır.

Sayfalar