Antalya Muhasarası

28 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan kapıkethüdasına gelen şukka olup maiyyetinde bulunan maaşlı sekbanlara çok masraf edilmekte olduğundan takım takım ruhsat vereceği hakkındadır.

25 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'nın gönderdiği şukka olup Antalya kalesi üzerine hücum edilerek zabtolunduğu ve derdest edilenler habse ilga olunduğu hakkındadır.

21 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'nın Divan Efendisi Mehmed Emin Efendi'den Kapıkethüdası Selim Sabit Efendi'ye gelen şukka olup Antalya varoşunun zabtedildiği ve Tekelioğlu'nun kaleye giremeyerek kuleye iltica ettiği müjdesini havidir.

15 Cemâziyelâhir 1229

Antalya Kalesi'nin karadan tazyiki için, kara tabyalarında olan havanlara gönderilecek mühimmat.

9 Cemâziyelâhir 1229

Anadolu Valisi Ahmed Şakir Paşa'nın kapıkethüdasına gönderdiği şukka olup Tekelioğlu meselesine serasker tayin olunan Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa maiyyetine gönderilmesi emrolunan bin neferin ihraç ve irsali için buyruldular irsal ve muktedir başbuğlar tayin eylediği hakkındadır.

6 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Tekeli İbrahim yeni yapılan tabyayı zabt için bir huruç harekatı yapmış ise de yetmiş seksen telefat vererek münhezimen ricat ettiği hakkındadır.

4 Cemâziyelâhir 1229

Vefatı şuyu bulan sabık Kütahya Mütesellimi Hacı Molla'nın muhallefatı mühürlenmiş ise de Antalya Kalesi Dizdarı Tekelioğlu İbrahim tarafından kale içinde bir evde hapsedilmiş olduğu tahakkuk ettiğinden, Antalya üzerine memur edilen ağalara futur vermemek ve Antalya Kalesi'nde padişah muhaliflerini sevindirmemek için muhallefatının tahrir edilmemesi hakkında hülasa.

1 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen kaime olup askeri tamamladığı ve Antalya'nın zabt-ı kuvve-i karibeye geldiği hakkındadır.

6 Cemâziyelevvel 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen kaime olup Antalya işinin uzaması kış mevsimi olması ve muhasaraya kafi asker bulunmaması ve maiyetine memur edilen askerden bir kısmının gelmemiş olduğundan kaynaklandığı hakkındadır.

6 Cemâziyelevvel 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Aydın muhassılı Kara Osmanzade'ye ve ona bağlı kazalar ağalarına gelmeleri için buyruldu yazılalı bir ay olduğu halde şimdi ilam gönderip itizar etmekde oldukları hakkındadır.

Sayfalar