Antalya Muhasarası

29 Zilhicce 1228

Tekelioğlu İbrahim'in bir takım evrak ile Dersaadet'e hafiyyen Damgacı Mehmed namındaki adamını gönderdiğini Kaptan Paşa bildirmekle takibine memur edilen Cezayirli Ahmed Çavuş, merkumu derdest ederek evrakıyle beraber getirdiği. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1228

Antalya için tertip olunan asakirin Selanik, Çirmen ve Eğriboz'dan gönderilmek üzere olduğu. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1228

Tekelioğlu İbrahim'in kardeşi, Antalya varoşunu muhafaza eden Yusuf Bey'i temin ederek bu tarafa celbettiği, zahireden sıkıntı çekmekde oldukları ve istediği askerin gelmediğinin bildirildiği hakkında Kaptan Paşa'dan tahrirat.

29 Zilhicce 1228

Tekelioğlu İbrahim üzerine memur Karaman Valisi Ali Paşa'nın maiyetine tayin olunan ümeradan Menteşe Mutasarrıfı İbrahim Paşa ile İçilli Vezir Zeynelabidin Paşa'nın Ali Paşa nezdine vardıkları. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1228

Kaptan Paşa'dan gelen evrakın huzura takdim olunduğu, maiyetine memur asker ve tertip olunan zahirenin kış sebebiyle gelemediği ve oralardan mübayaası için nüzüleminine para gönderilmesi istendiği. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1228

Evlad-ı Fatihan'dan Antalya'ya (Teke) mürettep iki bin neferle peksimetlerinin gönderildiğine Çirmen Sancağı'ndan Kaza-i Erbaa'dan (Sultanyeri, Ahi Çelebi Darıdere, Gümülcine) den mürettep askerlerin de İnoz İskelesi'nden sevkedildiklerine ve civar sancaklardan da asker tertip edilmekte olduğuna dair. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1228

Bağdad Valisi İkinci Süleyman Paşa'nın katli üzerine Ali Saiz Paşa'nın muayyen bedel ile Bağdad valisi olması ve Cezair ve Tunus ocakları korsanları ticaretle meluf reaya sefinelerine taaruz ve gemi ve hamuleleri zabt ve içindekilerini esir ettikleri cihetle, İzmir'den oralara gönüllü adam gönderilmemesi ve söz dinlemedikleri halde donanma-yı Osmani'nin onların gemilerini batıracağının bildirilmesi ve Teke maslahatı için Antalya sahiline donanma ve top gönderileceği ve zahire gönderilip nüzül emrini tayin olunacağı arzolunması üzerine, Bağdad Valiliğinin Said Bey'e verilmesi ve Cezairlinin hakkında iktiza edenin icrası, Teke maslahatının bitirilmesi, zahire hususunun tanzimi hakkında irade. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1228

Muhassıllık veçhile Teke Sancağı uhdesine tevcih olunan Karaman Valisi Hacı Ali Paşa'nın fukaraya cevrü eza etmekte olduğundan şikayeti ve liva-i mezburun sabık mütesellimi müteveffa Hacı Mehmed Ağa'nın mahdumu İbrahim'e tevcihi hakkında ahali-i mahalliye tarafından. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1228

Teke maslahatına memur Ali Paşa'ya top, humbara ve sairenin sevkindeki teehürde katiyen kasdı ve müşarünileyhe garazı olmadığına dair teberriyeyi havidir. a.g.y.tt

23 Zilhicce 1228

Aydın Muhassılı Kara Osmanzade Mehmed Ağa'dan Kaptan Paşa'ya gelen kaime olup Antalya üzerine askeriyle memur olmakla Mustafa Ağa başbuğluğu ile bir mikdar askerle yola çıkarıp kendisi de arkadan hareket üzere olduğu hakkındadır.

Sayfalar