Dağlı İsyanı

11 Zilkâde 1218

Muallem askerle Rumeli'ye memuriyetine irade taaluk etmiş iken Konyalıların mütecasir oldukları harekat-ı serkeşane üzerine oranın nizamına memur edilen Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'ya hareketinizden bir hayli müddet geçtiği halde bir netice alınamadığına ve Rumeli nizamı da mühim olmakla Niğde, Aksaray, Kayseri ve Beyşehir'den piyade neferatının Deraliye'ye sevkine gayret ve bir an evvel Konya maddesinin hüsn-i suretle halli hususunun bildirilmesi.

29 Zilhicce 1217

Çorlu'daki eşkıya Tekirdağ'da toplanıp denizden Çekmece'ye geçerek ordunun sularını keseceği haber alındığından durumun Abdurrahman Paşa'ya bildirilerek alınan cevabın takdim kılındığına ve istediği kapıcıbaşılık için izin verilirse ruus gönderileceğine dair. a.g.y.tt

9 Cemâziyelevvel 1215

Başbuğ Abdurrahman Paşa'nın dağlı eşkıyasıyla vuku bulan muharebesinde eşkıyanın münhezim edilerek takipleri için süvari tayin olunduğu.

Sayfalar