Dağlı İsyanı

19 Zilhicce 1221

Edirne'de bir kaç gündür çarşı ve dükkanların kapandığına ve Anadolu'da yapdığı zulümler ile meşhur olan Abdurrahman Paşa'nın Edirne'ye girmesini ahalinin istemediğine dair Edirne Kadılığı'nın ilamı

28 Cemâziyelâhir 1221

Karaman Valisi Abdurrahman Paşa'dan Istranca'da Karaca köyünde eşkıyaların geldiği haber alınması üzerine Kethüda Süleyman Ağa yeğeni Abdurrahman Efendi ile süvariler gönderildiğine dair tahrirat ve III. Selim'in hatt-ı hümayunu.

23 Cemâziyelâhir 1221

Çatalca, Çekmece, Terkos ve Istranca taraflarının muhafaza altına alındığına ve Tirsiniklizade'nin tenkilinden sonra kaza ayanlarının taltiflerine dair.

19 Cemâziyelâhir 1221

Karaman valisi ve eşkıya üzerine memur Abdurrahman Paşa'dan, Çorlu'ya geldiğinden beri asilerle nasıl çarpıştığını kapıcıbaşı Ahmed Ağa'nın anlatacağına ve Tekirdağ ile Selim Giray Sultan'a ait emirnameyi aldığına dair Sadaret'e gönderilen tahrirat

13 Cemâziyelâhir 1221

Tersanelioğlu'nun ölümünden sonra da dağılmayan ve Çorlu'da bulunan eşkıyanın tenkili için harekete geçtiğine, Silivri'de ve civarında bir geçide muhafız bıraktığına, emrine verilen donanmanın Tekfurdağı'ndaki eşkıya ile muharebeye başladığına ve bunları denizden kaçırmayacağına, Çorlu'daki hempalarına yardım edemiyecek halde olduklarına, Bolo voyvodasının maiyetine verilmesine dair Karaman Valisi Abdurrahman Paşa'nın tahriratı. Üçüncü Selim'in Hak teala selamet ve nusret ihsan eylesin hatt-ı hümayunu.

7 Cemâziyelâhir 1221

Silahşor Mehmed Ağa ile gönderilen emr-i âlinin alınıp ordunun muhafazasına dikkat edildiği ve Çorlu'daki eşkıya üzerine hücum edileceğinden peksimed gönderilmesi hakkında.

26 Cemâziyelevvel 1221

Bergos taraflarında Edirne sergerdelerinden Gavuroğlu ve saire ile avanelerinin vuku bulan muharebede perişan edildikleri ve ordu ile Silivri'ye avdet edileceği

21 Cemâziyelevvel 1221

Havsa merhalesinde ordunun erzak yollarını kapamak ve Tatarları öldürmek gibi bir çok cinayetleri irtikap eden eşkıya ile Baba-yı Atik kasabasında edilen muharebenin muvaffakiyetle neticelendiğine ve Serezli İsmail Bey'in Dimetoka'ya gelmesi emir olunmuş ise de eşkıya arasındaki ittifaka mümaileyhin sebep olduğunun zannedildiğine ve bunlara af ve merhametle muamelenin doğru olmayacağına dair.

1 Cemâziyelevvel 1221

Bergos'un Ayvalı köyündeki eşkıyanın münhezim edildiği ve muharebede tutulan dillerin gönderildiği

21 Rebiülâhir 1221

Edirne'de halk galeyanda olduğundan Anadolu'daki zulmü malum olan Abdurrahman Paşa'nın Edirne'ye girmesinin men'i.

Sayfalar