Nizam-ı Cedid

3 Şaban 1218

Karaman Valisi Abdurrahman Paşa'dan Sadaret'e idamına ferman çıkan Ilgın Voyvodası Deli Bekir'in kesilen başının gönderildiğine dair tahrirat.

29 Zilhicce 1217

Çorlu'daki eşkıya Tekirdağ'da toplanıp denizden Çekmece'ye geçerek ordunun sularını keseceği haber alındığından durumun Abdurrahman Paşa'ya bildirilerek alınan cevabın takdim kılındığına ve istediği kapıcıbaşılık için izin verilirse ruus gönderileceğine dair. a.g.y.tt

9 Cemâziyelevvel 1215

Başbuğ Abdurrahman Paşa'nın dağlı eşkıyasıyla vuku bulan muharebesinde eşkıyanın münhezim edilerek takipleri için süvari tayin olunduğu.

Sayfalar