Nizam-ı Cedid

13 Zilkâde 1219

Teke Sancağı'ndaki zeamet ve tımarlar mahlulatından Levend Çiftliği zabit ve mütekaitlerine tahsis edilen kırk dokuz adedinin Teke Mütesellimi el-Hac Mehmed Ağa'nın uhdesine emaneten ihalesi.

12 Şevval 1219

Üsküdar Ocağı'na bağlı Kırşehri'nde münasib bir mahalde neferat oturtulacak bir kışla inşasıyla sefer ve hazırda mevcut bulunup talim ve terbiye ile meşgul olmaları şartıyla yarım orta piyade asker yazılması hakkında Karaman Valisi Vezir Abdurrahman Paşa'ya gelen ferman okunarak kazalardan 600 asker tertip edildiğine ve Kırşehirli Kamilzade Feyzi Ağa başbuğ nasb ile sağ kolağası ve elyevm mevcut olan askerin Bölükbaşısı Ahmed dahi kol milazımı tayin edilerek elbiselerini giydikleri ve asker yazma işinin bitirileceği.

18 Şaban 1219

Antalya Kalesi'nin timar müstahfız neferatı yoklanarak lüzumu kadarının kalede bırakılması diğerleri Eşkinci addolunarak Üsküdar Ocağı'na gelmeleri hakkında emir yazılması

14 Cemâziyelâhir 1219

Meriç'i geçerek eşkıyaya karşı Tekirdağ'da ikameti emredilen Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa maiyetindeki askerlerin orada zahire olmaması üzerine İstanbul'a celbi.

29 Rebiülâhir 1219

Dağlı eşkıyasının miktar ve ahvali ile askere zahire gönderilmesine dair

25 Rebiülâhir 1219

Kethüdasının müsademede yaralanarak öldüğüne ve zahiresizlikten Malkara'dan Tekirdağ'a hareket edildiğine dair.

25 Rebiülâhir 1219

Eşkıyanın tahassün ettiği köyden kaçarak Süleyman Paşa kuvvetlerinin yirmi dakika yakınından geçerek Çirmen kazasına girdiklerine dair

23 Rebiülâhir 1219

Meriç kenarındaki köylere giren dağlı eşkıyanın üzerine süvari kuvvetlerinin gönderildiği.

22 Rebiülâhir 1219

Malkara'nın Bulgar köyünde eşkıyayla vaki müsademenin tafsilatına, yedi adet kesilmiş başın irsal kılındığına, para ve zahire gönderilmesine ve yaralıların tedavisine dair.

15 Rebiülâhir 1219

Bermucib-i emr askerle Çorlu'dan hareket olunacağına dair.

Sayfalar