Nizam-ı Cedid

25 Rebiülevvel 1219

Meriç kenarındaki köylerden kaçan eşkıyanın Ada nahiyesinden geçip Çirmen kazasına girdikleri.

19 Muharrem 1219

Konya'da çıkan isyanın yatıştırılmasına memur Cebbarzade Süleyman Bey'in kan dökülmeden ahali ile Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'yı barıştırdığına dair Üçüncü Selim'in tekrar tekid edilmesi hakkında hatt-ı hümayunu.

16 Muharrem 1219

İtaat etmeyenlerin cezaları tertip edileceği hakkındaki emrin Konya'da kıraati ve şehre avdet eden asi askerlerin ocaklarına iadeleri hasebiyle kasabaya girmek üzere olduğuna ve hükümet konağının yağma edildiğine dair Karaman Beylerbeyi Maden Emini Abdurrahman Paşa tarafından Üçüncü Selim'in mahzuziyetine ve artık Çelebi Efendi'nin ihracı iktiza eylemeyeceğine dair hatt-ı hümayunu

13 Muharrem 1219

Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'nın tekrar hükümet mevkiine gelerek idareyi ele aldığına ve hükümet konağının yağmasında dört yüz kise parası kaybolduğunu söylemekte olduğuna dair Cebbarzade Süleyman Bey'den kapıkethüdasına yazılmıştır.

7 Muharrem 1219

Konya'da zuhur eden hadise sükun bularak devletin emrine halkın itaat gösterdiğine Abdurrahman Paşa'nın Silleye'ye geldiğine dair Konya Kadısı Şeyhzade Mustafa imzası ile Cebbarzade'ye yazılan tahrirat.

29 Zilhicce 1218

Karaman Valisi Abdurrahman Paşa'nın Konya'ya girmesine ahali tarafından muhalefet edilmiş ve sadır olan fermanların ve gönderilen mübaşirlerin dahi tesiri olmamış olduğuna ve paşa-yı müşarünileyhin ikmal-i namusu için Konya'ya girmesi matlub olduğuna binaen diğer bazı voyvoda ve mübaşirler gibi kendisi de kâfi kuvvetle müşarünileyhin maiyyetine memur edildiğine dair Cebbarzade Süleyman Bey'e hüküm. g.tt

29 Zilhicce 1218

Cebbarzade'ye yazılacak tahriratta "hem Abdurrahman Paşa hem de Saltanat-ı Seniyye'nin namusunu itmama say ve gayret edilmesi" cümlesinin tekrar tekit olunması. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1218

İçel sancağı ilave olunarak Karaman Valisi Abdurrahman Paşa'ya verilmesile Mutasarrıf Ahmed Paşa açıkda kalmış ve ibkası talebinde bulunmuş olduğuna dair olup Üçüncü Selim'in Abdurrahman Paşa'nın Konya'da oturması Ahmed Paşa'nın da İçel'de ibkası hatt-ı hümayunu. a.g.y.tt

25 Zilhicce 1218

Konyalıların tedibi ile Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'nın Konya'ya idhali matlub-ı padişahi olduğu.

16 Zilhicce 1218

Konyalıların Vali Abdurrahman Paşa'yı Konya'ya almamak sureytiyle gazab-ı padişahiyi mucib olan hilaf-ı rıza hareketleri

Sayfalar