Nizam-ı Cedid

13 Cemâziyelâhir 1221

Tersanelioğlu'nun ölümünden sonra da dağılmayan ve Çorlu'da bulunan eşkıyanın tenkili için harekete geçtiğine, Silivri'de ve civarında bir geçide muhafız bıraktığına, emrine verilen donanmanın Tekfurdağı'ndaki eşkıya ile muharebeye başladığına ve bunları denizden kaçırmayacağına, Çorlu'daki hempalarına yardım edemiyecek halde olduklarına, Bolo voyvodasının maiyetine verilmesine dair Karaman Valisi Abdurrahman Paşa'nın tahriratı. Üçüncü Selim'in Hak teala selamet ve nusret ihsan eylesin hatt-ı hümayunu.

7 Cemâziyelâhir 1221

Silahşor Mehmed Ağa ile gönderilen emr-i âlinin alınıp ordunun muhafazasına dikkat edildiği ve Çorlu'daki eşkıya üzerine hücum edileceğinden peksimed gönderilmesi hakkında.

26 Cemâziyelevvel 1221

Bergos taraflarında Edirne sergerdelerinden Gavuroğlu ve saire ile avanelerinin vuku bulan muharebede perişan edildikleri ve ordu ile Silivri'ye avdet edileceği

21 Cemâziyelevvel 1221

Havsa merhalesinde ordunun erzak yollarını kapamak ve Tatarları öldürmek gibi bir çok cinayetleri irtikap eden eşkıya ile Baba-yı Atik kasabasında edilen muharebenin muvaffakiyetle neticelendiğine ve Serezli İsmail Bey'in Dimetoka'ya gelmesi emir olunmuş ise de eşkıya arasındaki ittifaka mümaileyhin sebep olduğunun zannedildiğine ve bunlara af ve merhametle muamelenin doğru olmayacağına dair.

1 Cemâziyelevvel 1221

Bergos'un Ayvalı köyündeki eşkıyanın münhezim edildiği ve muharebede tutulan dillerin gönderildiği

21 Rebiülâhir 1221

Edirne'de halk galeyanda olduğundan Anadolu'daki zulmü malum olan Abdurrahman Paşa'nın Edirne'ye girmesinin men'i.

21 Rebiülâhir 1221

Edirne'de bulunan Silistre Valisi Yusuf Paşa'nın Edirne'deki galeyana dair kendine verilen ilam ve arz mahzarlarını gönderdiği. a.g.y.tt

19 Rebiülâhir 1221

Edirne'de halkın galeyanına dair Edirne'de bulunan Silistre Valisi Yusuf Paşa'ya Edirne Mollası'nın verdiği ilam.

29 Zilhicce 1219

Emrin tebliği üzerine Konya'daki hadisenin nihayet bulduğuna ve müftü efendi maiyetiyle giden zümrenin Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'yı şehre girmeğe çağırdıklarına ve itaat edeceklerine dair Cebbarzade'ye gönderilmiştir. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1219

Tenkil için Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'nın kumandası altında çıkarılacak ordunun tertibatına dair. a.g.y.tt

Sayfalar