Nizam-ı Cedid

8 Zilhicce 1218

Konya'da fitneyi bastırmak için gönderilen Kapıcıbaşı İsmail Ağa'yı Çelebi Efendi'nin bırakmaması ve muhalefette ısrar olunması üzerine Sadrazam Yusuf Paşa tarafından Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'ya yazılan tahrirat.

8 Zilhicce 1218

Konya'nın nizamına memur edilen Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa hakkında Konya ahalisinin hilaf-ı ferman hareket ve Konya'ya duhulden menleri gazab-ı padişahiyi mucib olmakla müşarünileyhin her halde Konya'ya ithal ve mütecasirlerin tedibi matlup bulunmakla iki bin askeri mahdumunun ve icap ederse kendisinin de lazım gelen askerle Abdurrahman Paşa'nın maiyetine giderek Konya'ya idhaline memur olduğu.

2 Zilhicce 1218

Karaman eyaletinin uhdesine tevcih edilerek Konya maslahatının halline ve kati olarak Konya'ya duhulü ve Nizam-ı Cedid'i kabul etmeyerek isyan üzere olan Konyalıların telifi ve netice-i maslahata kadar Çelebi Efendi'nin Karahisar'a nakli ve Şaki Deli İsmail'in telifi olamazsa tedibi ve gereken muavenetin yapılması hakkında lazım gelenlere evamir ve fermanlar gönderildiği ve her halde Konya maslahatının hal ile evvel baharda Üsküdar'a avdeti malub-ı padişahi olduğu.

27 Zilkâde 1218

Konya'nın nizamına memur olan Karaman Beylerbeyinden durum ve faaliyetleri hakkında malumat istenmesi.

11 Zilkâde 1218

Muallem askerle Rumeli'ye memuriyetine irade taaluk etmiş iken Konyalıların mütecasir oldukları harekat-ı serkeşane üzerine oranın nizamına memur edilen Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'ya hareketinizden bir hayli müddet geçtiği halde bir netice alınamadığına ve Rumeli nizamı da mühim olmakla Niğde, Aksaray, Kayseri ve Beyşehir'den piyade neferatının Deraliye'ye sevkine gayret ve bir an evvel Konya maddesinin hüsn-i suretle halli hususunun bildirilmesi.

25 Şevval 1218

Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'nın Konya ahalisinin hakkındaki harekat-ı maraziyelerine mebni Konya'nın nizamına memuriyeti emr-i alisi ve talimatı gönderilmiş iken şimdiye kadarbir hüsn-i netice verilmemesi ve saire hakkında.

24 Şevval 1218

Konya ahalisi Abdurrahman Paşa'yı tard ile isyankar vaziyet aldıklarından bunların ifsadatına kapılmamaları.

29 Ramazan 1218

Vali Abdurrahman Paşa'yı kabul etmeyerek tardeden fesedenin arasından çıkarak Kütahya veya Karahisar'da oturması hakkında Konya'da Çelebi Efendi'ye yazılan tahrirat.

29 Ramazan 1218

Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'nın Çelebi Efendi'nin medhaliyle arazili ahalinin hücumu ve fesat neticesinde Konya'dan çıkmağa mecbur kaldığı.

20 Ramazan 1218

Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'nın erbab-ı fitne ve fesadın tahrikiyle Konya'ya girmekten men olunması.

Sayfalar