Antalya Muhasarası

28 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Antalya tamamen zabt olunduğu ve askere yağma ettirilmediği ve şimdiye kadar elde edilen Tekelioğlu'nun paraları mühürlenerek donanmaya konduğu ve adamlarının derdest edildiği hakkındadır.

28 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan kapıkethüdasına gelen şukka olup isimleri yazılı üç kaptanın süvar olduğu şalopeler köhne olduğundan iade olundukları.

25 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'nın gönderdiği şukka olup Antalya kalesi üzerine hücum edilerek zabtolunduğu ve derdest edilenler habse ilga olunduğu hakkındadır.

21 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'nın Divan Efendisi Mehmed Emin Efendi'den Kapıkethüdası Selim Sabit Efendi'ye gelen şukka olup Antalya varoşunun zabtedildiği ve Tekelioğlu'nun kaleye giremeyerek kuleye iltica ettiği müjdesini havidir.

15 Cemâziyelâhir 1229

Antalya Kalesi'nin karadan tazyiki için, kara tabyalarında olan havanlara gönderilecek mühimmat.

9 Cemâziyelâhir 1229

Anadolu Valisi Ahmed Şakir Paşa'nın kapıkethüdasına gönderdiği şukka olup Tekelioğlu meselesine serasker tayin olunan Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa maiyyetine gönderilmesi emrolunan bin neferin ihraç ve irsali için buyruldular irsal ve muktedir başbuğlar tayin eylediği hakkındadır.

6 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Tekeli İbrahim yeni yapılan tabyayı zabt için bir huruç harekatı yapmış ise de yetmiş seksen telefat vererek münhezimen ricat ettiği hakkındadır.

4 Cemâziyelâhir 1229

Vefatı şuyu bulan sabık Kütahya Mütesellimi Hacı Molla'nın muhallefatı mühürlenmiş ise de Antalya Kalesi Dizdarı Tekelioğlu İbrahim tarafından kale içinde bir evde hapsedilmiş olduğu tahakkuk ettiğinden, Antalya üzerine memur edilen ağalara futur vermemek ve Antalya Kalesi'nde padişah muhaliflerini sevindirmemek için muhallefatının tahrir edilmemesi hakkında hülasa.

1 Cemâziyelâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen kaime olup askeri tamamladığı ve Antalya'nın zabt-ı kuvve-i karibeye geldiği hakkındadır.

6 Cemâziyelevvel 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen kaime olup Antalya işinin uzaması kış mevsimi olması ve muhasaraya kafi asker bulunmaması ve maiyetine memur edilen askerden bir kısmının gelmemiş olduğundan kaynaklandığı hakkındadır.

6 Cemâziyelevvel 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Aydın muhassılı Kara Osmanzade'ye ve ona bağlı kazalar ağalarına gelmeleri için buyruldu yazılalı bir ay olduğu halde şimdi ilam gönderip itizar etmekde oldukları hakkındadır.

3 Cemâziyelevvel 1229

Şeyhlü kazasından Kaptan Paşa'ya gelen ilam olup Şeyhlü ayanı Abdülkadir Ağa iki yüz neferle Antalya ordusuna davet edilmiş ise de Anadolu Valisi Ahmed Şakir Paşa'yı istikbale gittiğinden geldiğinde oraya hareket edeceği hakkındadır.

29 Rebiülâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen kaime olup Tekeli İrahim'in ele geçirilmesi için tertibat alındığı ve maiyyetinde olan sergerdeler birer birer gelip dehalet etmekde oldukları ve bahar gelince yürüyüş edileceği hakkındadır.

29 Rebiülâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Antalya'nın muhasarası ancak şimdi itmam edildiği ve tedbirsiz hareketten bir fayda olmadığı ve Tekeli'nin mutlaka ele geçeceği hakkındadır.

29 Rebiülâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup orduyu tensik ve tabyalar inşa ve donanmadan toplar çıkarıp yerleştirerek muhasarayı itmam ettiği ve gelecek asker tamam olunca yürüyüş olunacağı hakkındadır.

16 Rebiülâhir 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen kaime olup Antalya'nın zabtının teehür etmesi kış münasebetiyle hakkıyla harbedilemediği ve mevcud asker süvari olup kale zabtı için piyade askere ihtiyaç olduğu hakkındadır.

21 Rebiülevvel 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Nüzül Emini için verilen on bin kuruş üzerine Sadrazamın otuz bin kuruş ilave etmesine teşekkürü havidir.

21 Rebiülevvel 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'nın kapıkethüdasına gönderdiği şukka olup Pavli kazası ayanının kendiliğinden gelip iltica etmesi üzerine affedilerek alıkonulduğu hakkındadır.

14 Rebiülevvel 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen kaime olup maiyyetine memur edilen askerler vürud ettiği gibi yürüyüş ile Antalya'yı zabtedeceği hakkındadır.

25 Safer 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan kapıkethüdasına gelen şukka olup Anadolu askerinden başka iki bin Evlad-ı Fatihan ve bin Hasköy havalisi askeri maiyettine tayin olunmasından memnun kaldığı hakkındadır.

25 Safer 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup kış günü harekat-ı askeriye müşkül olduğundan muhasara ile meşgul olarak bir tarafdan da Tekeli'ye tarafdar olan ahalinin bu tarafa celbine çalışmakda olduğu hakkındadır.

25 Safer 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Sığla, Kuşadası, Kıbrıs ve sair yerlerden askerin iaşesi için tertip edilen zahirenin evrakını aldığı hakkındadır.

25 Safer 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Tarsus Mütesellimi Habib Bey'in askere ve gemilere yardımı olduğu ve Tarsus Mütesellimliği için Adana Valisi Mustafa Paşa kendisinden çok para aldığı ve yapmadığı cihetle ona tevcihine çalışılması hakkındadır.

24 Safer 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen şukka olup Selanik'ten maiyyetine tayin olunan Evlad-ı Fatihan askeri ile İnöz'den gönderilecek Hasköy askerinin doğruca Anadolu sahillerine çıkıp Antalya'ya berren gelmeleri hakkındadır.

24 Safer 1229

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan kapıkethüdasına gelen şukka olup kışın şiddetinden Antalya'ya zahire eriştirmenin müşkülleştiği hakkındadır.

Sayfalar