İ. MVL. 581/26064 #1A

Evrakı büyütmek ve bilgisayarınıza yüklemek için lutfen resmin üzerine tıklayınız:

İ. MVL, 581-26064-1-1

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
Selanik'de sâkin bulunduğumuz mahallenin mazbata kılıklu şehâdetnâmelerinden ahvâl-i perîşâniyetimiz ma‘lûm-ı âlî-i vekâlet-penâhîleri buyurulacağı gibi bundan akdem Selanik'de ikāmete me’mûr Antalya muhâcirinden Tekelizâde Bekir Paşa'nın kerîmesi vâlidemiz olup ve müşârun-ileyhin biraderi Hacı Mehmed Ağa'nın mahdûmu Hacı Ömer Bey pederimiz bulunmuş ve mûmâ-ileyh geçen sene Ramazân-ı şerîfin dördüncü günü vefât eyledikde Selanik Sandığı emvâlinden kendisine tahsîs olunan üç yüz yirmi dört guruş maâşı şuna buna tevzî‘ olunmuş ancak bu kul ve câriyelerinin fakr u fâkada kalıp zarûret-i hâlimiz derkâr bulunduğu hâlde pederimizin maâşı ecnebiye verilmesine mesâğ olmayıp merhamet-i seniyyeleri kāil olmayacağına istinâden merâhim-i âlî-i erhamîlerinden müsterhamdır ki maâş-ı mezbûr bu kul ve câriyelerine bi'l-münâsafe tahsîsi husûsuna müsâ‘ade buyurulup îcâbının icrâsı iktizâ edenlere emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 15 Muharrem sene [1]284.

Bende-i Mîr Hurşid Hacı Ömer Beyzâde
Bende-i Penbe Fatma bint-i Hacı Ömer Bey