İ. MVL. 581/26064 #4A

Evrakı büyütmek ve bilgisayarınıza yüklemek için lutfen resmin üzerine tıklayınız:

İ. MVL, 581-26064-4-1

Atûfetlü efendim hazretleri
Meclis-i Vâlâ'nın mazbata-ı ma‘rûzası mealinden müstebân olduğu vechile Selanik'de ikāmete me’mûr Hacı Ömer Bey'den münhal üç yüz yirmi dört guruş maâşın kendilere tahsîsi mahdûmu Hurşid Bey ile kerîmesi Penbe Hânım taraflarından istid‘â olunmuş ve mûmâ-ileyhimâ müteveffâ Moralı Bekir Paşa müte‘allikātından ve ashâb-ı fakr u ihtiyâcdan bulunmuş idüğüne ve bu makūle menfîlere muhassas maâşların mahlûlâtı müte‘allikātları içinde deverân etdirilmesi emsâli iktizâsından bulunduğuna mebnî maâş-ı mezkûrun ol vechile mûmâ-ileyhimânın maâş-ı hâlilerine zam ve ilâvesiyle taltîf ve tesrîrleri tezekkür olunmuş ise de ol bâbda her ne vechile emr u irâde-i merâhim-âde-i hazret-i cihân-bânî müte‘allik ve şeref-sudûr buyurulur ise mantûk-ı münîfine tevfîk hareket olunacağı beyânıyla tezkire-i senâverî terkīm kılındı, efendim.
Fî 9 Receb sene 1284.

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
Enmile-zîb-i tevkīr olan işbu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle mârrü'z-zikr mazbata manzûr-ı mehâsin-mevfûr-ı hazret-i şehriyârî buyurulmuş ve tezekkür ve istîzân olunduğu üzere mûmâ-ileyhimânın maâş-ı hâlilerine maâş-ı mezkûrun zam ve ilâvesi müte‘allik ve şeref-sünûh buyurulan emr u irâde-i inâyet-âde-i cenâb-ı şâhâne îcâb-ı âlîsinden olarak zikr olunan mazbata yine savb-ı sâmi-i âsafîlerine iâde kılınmış olmağla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 8 Receb sene 1284.