İ. MVL. 581/26064 #3A

Evrakı büyütmek ve bilgisayarınıza yüklemek için lutfen resmin üzerine tıklayınız:

İ. MVL, 581-26064-3-1

831

Maliye Nezâret-i Celîlesi'nin Meclis-i Vâlâ'ya gelen tezkiresi mealinden müstebân olduğu üzere Selanik'de ikāmete me’mûr Hacı Ömer Bey'den münhal üç yüz yirmi dört guruş maâşın kendilerine tahsîsi mahdûmu Hurşid Bey ile kerîmesi Fatma Penbe Hânım tarafından istid‘â olunmuş ve mûmâ-ileyh Hurşid Bey'in iki yüz yetmiş üç ve Penbe Hânım'ın dahi iki yüz guruş maâş-ı muhassasları bulunduğu kayden anlaşılmış olmasıyla maâş-ı mezkûrun münâsafeten mûmâ-ileyhimâya i‘tâsı istîzân kılınmış olup reviş-i iş‘âra nazaran mûmâ-ileyhimâ Selanik'de ikāmete me’mûr müteveffâ Bekir Paşa müte‘allikātından ve ashâb-ı fakr ve ihtiyâcdan oldukları anlaşılmış olmasına ve bu makūle menfîlere tahsîs kılınan maâşların mahlûlâtı müte‘allikātı içinde deverân etdirilmesi emsâli iktizâsından bulunmasına binâ’en maâş-ı mezkûrun ol vechile mûmâ-ileyhimânın maâş-ı hâlilerine zam ve ilâvesiyle taltîf ve tesrîr buyurulması merhûn-ı müsâ‘ade-i seniyye idüğü tezekkür kılındı ise de ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 6 Receb sene [1]284 ve fî 21 Teşrîn-i Evvel sene [1]283.

(Mühürler)