İ. MVL. 581/26064 #2A

Evrakı büyütmek ve bilgisayarınıza yüklemek için lutfen resmin üzerine tıklayınız:

İ. MVL, 581-26064-2-1

Meclis-i Vâlâ Riyâset-i Celîlesi Cânib-i Âlîsi'ne

Aded: 19

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
Pederleri müteveffâ Hacı Ömer Bey'den münhal üç yüz yirmi dört guruş maâşın kendilerine tahsîs ve i‘tâsı hakkında Hurşid Bey ile Fatma Penbe Hânım'ın takdîm eyledikleri arzuhâlin gönderildiği beyân-ı âlîsiyle îcâbının icrâ ve ifâdesini âmir 3 S. sene [12]84 târihiyle müveşşah ve yüz yirmi altı numrosuyla murakkam olarak şeref-vârid olan tezkire-i aliyye-i cenâb-ı riyâset-penâhîleri üzerine mürâcaat olunan kuyûda nazaran Teke Mütesellimi İbrahim Bey'in emlâk-ı metrûkesi bedelinden olmak üzere müteveffâ Bekir Paşa ta‘allukātından büyük vâlideleri Münire Hânım'ın Selanik Sancağı emvâlinden muhassas olan maâşından mûmâ-ileyhimâdan Hurşid Bey'in şehrî iki yüz yetmiş üç ve Fatma Penbe Hânım'ın iki yüz guruş maâş-ı muhassasları olduğu anlaşılmış olmasıyla zikr olunan üç yüz bu kadar guruş maâşın uhdelerinde bulunan maâşa zam ve ilâvesiyle mûmâ-ileyhimâya münâsafeten tahsîs ve i‘tâsı re’y-i âlî-i cenâb-ı âsafânelerine menût ve mütevakkıf mevâddan olarak zikr olunan arzuhâl yine iâde ve takdîm kılınmış olmağın ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 5 Cemâziyelâhir sene [12]84 ve fî 21 Eylül sene [12]83.

Bende-i
Rüşdü