Antalya Kalesi

29 Recep 1262

Rodos Kalesi Yerli Topcu Binbaşısı Ahmed vefat eylediğinden, yerine Rodos'da oturmak Antalya ve Alaiye Kaleleri kumandasına dahi bakmak üzere, Antalya Kalesi Binbasısı Hüseyin Ağa'nın tayini.

29 Ramazan 1257

Antalya Kalesi'nde topçu yerli zabitan ve neferatının bir aylık maaşlarının dağıtıldığı.
Defterden öğrendiğimize göre Tekelioğulları'ndan Dizdar Ali Ağa'nın oğlu Topçu Yüzbaşı Hüseyin Ağa veled-i Ali'nin maaşı 100 kuruş idi.

1256

Antalya Kalesi'nde bulunan topçu, zabitan ve neferatın maaş ve mahiyelerini havi defter.
Defterden öğrendiğimize göre Tekelioğulları'ndan Dizdar Ali Ağa'nın oğlu Topçu Yüzbaşı Hüseyin Ağa veled-i Ali'nin maaşı 70 kuruş idi. Ramazan ayı maaşının da 100 kuruş olduğunu 1000 nolu evraktan öğreniyoruz.

1255

Antalya kalesi'nin korunması işinde görevli yerli topçu zabitan ve neferatının bir aylık maaş ve mahiye miktarını gösterir defter.
Defterden öğrendiğimize göre Tekelioğulları'ndan Dizdar Ali Ağa'nın oğlu Topçu Yüzbaşı Hüseyin Ağa veled-i Ali'nin Ramazan ayı maaşı 100 kuruş idi. Muharrem ayı maaşının da 70 kuruş olduğunu 1180 nolu evraktan öğreniyoruz.

29 Zilhicce 1254

Antalya Kalesi ve Hüdavendigâr Topçu Bölüklerine ve Ankara Redif Taburu'na birer binbaşı tayinleri hakkında. a.g.y.tt

Etiketler: 
29 Zilhicce 1254

Antalya Kalesi'ne yeniden tertib olunan iki bölük topçulara İstanbul'dan bir Binbaşı tayini hakkında. Serasker Mehmed Said mühriyledir. a.g.y.tt.

29 Zilhicce 1254

Kırşehir Sancağı'ndan mürettep bir alayla Antalya Kalesi'ndeki yerli topçu zabitanın fes, elbise ve eşyalariyle, muktezi nişanların itası lüzumuna dair müsteşarın takririnin arz-ı atabe edilmek üzere takdim olunduğuna dair seraskerden tezkire. a.g.y.tt

Etiketler: 
1251

Galos, Varna, Baba, Midilli, Çandar, Nis, Antalya ve sair kalelerin yerli topçu Asâkir-i Muntazama-i Şahanesinin üç aylık maas ve aylıklarını gösterir defter. (3 adet eki var)

1250

Antalya Kalesi muhafazasındaki topçu neferatının yoklama defteri.

29 Zilhicce 1248

Antalya Muhafızı Yusuf Paşa'dan gelen mektup üzerine yazılacak cevapta müstahkem Antalya Kalesi'ne kapanıp döğüşmesi ve askerin gönderilmesinin vakte muhtac olduğu arzolunudukta münasip vechile yazılması. a.g.y.tt

Sayfalar