Antalya Kalesi

21 Rebiülâhir 1248

Antalya Kalesi ve sevahilinin muhafızlığı ve donanmaya yardım memuriyeti ile Antalya'ya gelen Yusuf Paşa'nın bu memuriyetine teşekkürü.

1246

Antalya Kalesi muhafazası için yerli gençlerden tahrir olunan topçu neferatının isim ve eskalini gösterir defter. (4 varak eki var)

9 Zilhicce 1245

Antalya Kalesi'ne memur humbaracı neferatının on üç aylık tayinatı Teke Mütesellimi Osman Ağa tarafından verildiğinden bedelinin itası.

Bu evrakta ismi geçen Teke Mütesellimi Osman Ağa 1245 senesinde hayatta değildi. Ya tarihte hata var veya burada ismi geçen Osman Ağa aslında mütesellim değil, neferlere maaş dağıtan bir asker.

23 Cemâziyelâhir 1230

Antalya Kalesi'ne gönderilecek teferruatıyla altı kıta top ve cebehane arabalarının Top Arabaları Ocağı mevcudundan ayrılarak bölükbaşıya teslim olunduğu.

24 Rebiülâhir 1230

Antalya Kalesi'nde mevcud top kundaklarının tamiri için Teke ve Hamid sancakları mutasarrıfı Vahid Paşa'nın talebi üzerine Tophane-i Amire'den bir nefer marangoz ve Tersaneden bir nefer makaracı gönderildiği.

3 Rebiülevvel 1228

Antalya'ya yarım saat mesafede Konyaaltı mevkiinde Karaman valisiyle mülaki olduğu, Antalya'da muharebe yapıldığı ve asilerin kalede muhasara edildiği hakkında Abdullah adlı zatın takriri.

27 Zilhicce 1227

Karaman Valisi Ali Paşa'dan Sadaret'e gelen kaime olup Tekelioğlu İbrahim ile Çeltiközü'nde edilen harbden sonra giderek Antalya Kalesi'ne kapandığı ve etraf kazalar kamilen hükümete muti olduğu hakkındadır.

29 Zilhicce 1226

Antalya Kalesi'nin Teke Mütesellimi Mehmed Ağa'nın biraderi tarafından basılıp bazı eşya ve emvali afveylemesiyle mütesellim-i mümaileyh tarafından bilmuharebe kale zabt ve biraderi derdest edilip idam edilmiş olduğundan, bu babda kendisine tevcihat yazılıp yazılmaması istizanına dair.

18 Şaban 1219

Antalya Kalesi'nin timar müstahfız neferatı yoklanarak lüzumu kadarının kalede bırakılması diğerleri Eşkinci addolunarak Üsküdar Ocağı'na gelmeleri hakkında emir yazılması

7 Rebiülâhir 1167

Teke Sancağı'na merbut Eğirdir kazası ahalisinin yüz yirmi bir nefer zimmi Hıristiyan Antalya Kalesi'ni muhafaza etmek şartıyla dört yüz sene mukaddem tekaliften muaf tutulup maadası mükellef iken onlar dahi muafiyet iddiasıyla tekalifi eda etmemeleri ve civarda mükellef reayanın muafiyetten istifade etmek için buraya nakl-i hane eylemeleri yüzünden tekalif-i emiriyenin tahsili imkansız bir hale gelmiş ve esasen Akdeniz sevahili korsan ve sair eşkıyadan asude olmakla kale muhafazasına ve muafiyetin idamesine lüzum kalmamış olduğuna binaen muafiyet-i vakıanın ref'iyle kaza-i mezkûr ahalisinin dahi tekalife tabi tutulmasına dair Teke müteselliminden gelen tahrirattan hulasa.

Sayfalar