Maaş Tahsisi

29 Ramazan 1257

Antalya Kalesi'nde topçu yerli zabitan ve neferatının bir aylık maaşlarının dağıtıldığı.
Defterden öğrendiğimize göre Tekelioğulları'ndan Dizdar Ali Ağa'nın oğlu Topçu Yüzbaşı Hüseyin Ağa veled-i Ali'nin maaşı 100 kuruş idi.

1256

Antalya Kalesi'nde bulunan topçu, zabitan ve neferatın maaş ve mahiyelerini havi defter.
Defterden öğrendiğimize göre Tekelioğulları'ndan Dizdar Ali Ağa'nın oğlu Topçu Yüzbaşı Hüseyin Ağa veled-i Ali'nin maaşı 70 kuruş idi. Ramazan ayı maaşının da 100 kuruş olduğunu 1000 nolu evraktan öğreniyoruz.

1255

Antalya kalesi'nin korunması işinde görevli yerli topçu zabitan ve neferatının bir aylık maaş ve mahiye miktarını gösterir defter.
Defterden öğrendiğimize göre Tekelioğulları'ndan Dizdar Ali Ağa'nın oğlu Topçu Yüzbaşı Hüseyin Ağa veled-i Ali'nin Ramazan ayı maaşı 100 kuruş idi. Muharrem ayı maaşının da 70 kuruş olduğunu 1180 nolu evraktan öğreniyoruz.

23 Rebiülevvel 1253

Selanik'te nöbetleşe bulunan birinci taburun altı aylık maaşıyla Lapçin bahası ve çeribaşı ve Selanik'de mukim Tekelioğulları'nın maaşları.

29 Rebiülâhir 1252

Selanik'te iskan edilmiş olan Tekeli oğlu müteallikatından Fatma Hatun'un vefatıyla mahlul olan maaşının mezburenin oğlunun oğlu Mustafa'ya tahsisi.

1251

Galos, Varna, Baba, Midilli, Çandar, Nis, Antalya ve sair kalelerin yerli topçu Asâkir-i Muntazama-i Şahanesinin üç aylık maas ve aylıklarını gösterir defter. (3 adet eki var)

29 Zilhicce 1250

Tekelizade maktul İbrahim Bey'in hemşiresinin mahiye kırk dört kuruş maaşına bir miktar zam olunmasının defterdar efendi takriri ile arzolunduğu. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1250

Antalya'ya müteveffa İbrahim Bey'in müteallakatından olup vefat eden Edakâr Kadın'ın münhal kalan maaşının İbrahim Bey'in ve müteveffiyenin kerimelerine tahsis ve müteallakatı merkumeden on üç neferin yevmiyelerine zam icrası hakkında. a.g.y.tt

3 Muharrem 1246

Maktul Tekelioğlu'nun İstanbul ve Selanik'te oturtulan akrabalarına altmışar para yevmiye verilmesi.

18 Cemâziyelâhir 1244

Tekelioğlu müteallikatından İstanbul'da bulunan yedi kişiye tahsis olunan yevmi altmışar paradan beş aylık maaşlarının verilmesi.

Sayfalar