Maaş Tahsisi

29 Zilhicce 1240

Bekir Paşa'nın Kethüdası Hüseyin Bey ile bir sarrafa olan borcu ve muhallefatının bildirilmesi. Tekelioğlu taallukatına yıllık tahsisat verilmesinin uygun görülmediği. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1235

Defterdardan Sadaret'e yazılan tezkire olup sual olunan Emin Ağa'nın Ahmed'i namındaki şahsın Tekelioğlu müteallikatından olmadığı hakkındadır.

29 Recep 1235

Maktul Tekelioğlu müteallikatından Selanik'te oturtulanların maaşlarının suret-i tesviyesine dair.

3 Ramazan 1234

Selanik'te ve İstanbul'da ikamet eden Tekeli oğullarına bir senelik tahsisatının verilmesi.

29 Zilhicce 1230

Selânik'te iskân kılınan Tekelioğlu müteallakatı içinde, muhtaç olanlara yevmiye tahsisi hakkında.

1 Recep 1226

Beç'te Maslahatgüzar Mavroyani'nin bazı havadisi mübeyyin tahriratına mahlul bir zeametle Kayseri'de kain üç timarın tevcihleri muamelesine, mübayaa edilen sürsat buğdayından telef olan mikdar ile diper bir zahire muamelesine bir maaş tahsisi arzuhaline, Teke Sancağı'na müretteb askerden piyadesinin affı hakkında Antalya kadısının ilamına dair Serdar-ı Ekrem Yusuf Paşa'dan gelen tahriratların müzekkeresi.

5 Rebiülâhir 1220

Donanma kalyonları takınları mevacipleri için kazalara tertip edilmiş olan mebaliğin tahsil ve irsali hakkında Antalya kadısına hüküm.

22 Rebiülâhir 1219

Malkara'nın Bulgar köyünde eşkıyayla vaki müsademenin tafsilatına, yedi adet kesilmiş başın irsal kılındığına, para ve zahire gönderilmesine ve yaralıların tedavisine dair.

29 Şaban 1201

Eşkiyayı istisale memur Mısır'da bulunan Kaptan-ı Derya Gazi Hasan Paşa maiyetinde Teke ve Hamid Sancaklarından bahadır ve harbe kadir beş yüz nefer tahririne, üç aylık mirilerinin İstanbul'dan gönderilen akçeden verilmesine, ulufe ve tayinatlarının Kaptan Paşa tarafından verileceğine ve münasip iskelelerden derhal sevkedilmelerine dair yazılan hüküm. g.tt

15 Ramazan 1115

Erzurum, Diyarbekir, Haleb, Şam, Sivas, Musul, Kütahya, Konya kaleleriyle isimleri muharrer sair kaleler müstahfezanın mevacibleri için mahlul tımar bedelatının mübaşirler marifetiyle tahsilatına ve Anadolu vilayetleri livalarındaki zeamet ve tımar haslarının mevcuduyla na mevcudlarının yoklamasına ve Kırşehir zuema ve erbab-ı tımarının Eflak'da yoklanarak mevcut olanların tımarları mahsulüne dokunulmaması ve Canik livasıyla diğer bazı livalardaki tımarların bedelatına ve Trabzon ve Ahıska kaleleriyle sair bazı kaleler mustahfezanının muhtelif tarihlere ait mevaciblerini ve Anadolu eyaletindeki mahlul zeamet ve tımar mahsulatına miriden tahsilini ve bazı kale mustahfızları kadrosundan tasarrufla ocaklarının kendilerinden tahsilini ve Şam Hazinesi malından verilen mevacibatı ve bu husustaki emirleri ve sair bazı malumatı ihtiva eden mevacib defteri.

Sayfalar