Karaman Valisi Hacı Ali Paşa

7 Recep 1228

Teke mütesellimi Elhac Mehmed'in oğlu İbrahim'in idamına Vezir Ali Paşa'nın memur olduğu.

20 Cemâziyelevvel 1228

Müteveffa Teke Mütesellimi Hacı Mehmed'in oğlu İbrahim'in tuğyan etmesinden dolayı tenkili için Karaman Valisi Hacı Ali Paşa'nın maiyetine memur edilmiş ise de müzayıka içinde ve hasta olmasına bu iş için icab eden askeri göndereceğine mebni kendinin afvı hakkında Karahisar-ı Sahib Mutasarrıfı Hacı Mehmed Paşa tarafından Sadaret'e tahrirat.

8 Cemâziyelevvel 1228

Karaman Valisi Ali Paşa menfasına gönderilerek eşya ve hayvanatının zabtolunmasına dair gelen fermanın hükmünü icraya teşebbüs etmekde olduğuna dair Kaptan-ı Derya Hüsrev Mehmed paşa tarafından Sadaret'e tahrirat.

26 Rebiülâhir 1228

Antalya Kalesi'nin muhasarası için oraya memur Ali Paşa'nın talep ettiği sefainin tayin olunduğuna dair Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan Sadaret'e

15 Rebiülevvel 1228

Rodos Mutasarrıfı Hasan Bey'den gelen kaimesi olup Antalya önünde Karaman Valisi Ali Paşa maiyetine gönderilen gemilere vazifelerinde ikdam etmeleri için tekrar evamir irsal eylediği hakkındadır.

7 Rebiülevvel 1228

Isdar olunan ferman mucibince Zaimoğlu Mustafa ve diğer bir kişinin idam olunarak kesilen başlarının gönderildiği. (Karaman Valisi Ali Paşa mührü ile)

30 Muharrem 1228

Teke Mütesellimi Hacı Mehmed'in oğlu İbrahim'in hayyen veya meyyiten derdestine memur Karaman Valisi ve Teke Sancağı Mutasarrıfı Hacı Ali Paşa maiyetine, Suğla Mütesellimi İlyas Ağa tarafından ve sair mahallerden külliyetli asker gönderilmesi. g.tt

29 Zilhicce 1227

Çerkes kabailini hükumete bağlamak için Anapa'ya muktedir bir vezir tayini ve vezire kafi miktarda maaş tahsis ve Rusya'dan gelen zahire gemilerinin yarı hamulesi İstanbul'da alıkonulup yarısının müruruna müsaade edilmesi ve Karaman valisi Ali Paşa'nın Antalya'yı muhasara için istediği gemiler hakkında telhis. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1227

Karaman Valisi Ali Paşa, Tekelioğlu üzerine kethüdası Derviş Mehmed Paşa'yı gönderdiği ve kendisinin hareket etmesi için cevap yazılacağı. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1227

Korvet gemilerinin Antalya'yı muhasara ettikleri, Karaman valisinin top ve cephanesi bulunmadığı Kapdan Paşa'ya bildirilmiş olmakla ne cins mühimmat istediklerinin Ali Paşa'dan sorulacağı. a.g.y.tt

Sayfalar