Karaman Valisi Hacı Ali Paşa

27 Muharrem 1227

Karaman Valisi Ali Paşa'nın kethüdasına mirimiranlık ve Rumeli Valisi Hurşit Paşa'nın işarı vechiyle Mehmed Emin Efendi'ye de hacaganlık tevcihi hakkında.

29 Zilhicce 1226

Teke Sancağı'nda vukubulan ayaklanma hadisesinin bastırılmasını teminen Teke Sancağı'nın Karaman'a ilhakıyla Karaman Valisi Ali Paşa'ya tebligat yapılması denizden ve karadan bazı tedbirler alınması hakkında telhis. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1226

Akşehir Sancağı'nın Karaman Valisi Elhac Ali Paşa, kethüdası Memiş Paşa'ya, mirimiranlıkla tevcihini iltimas ettiğinden müsaade buyrulduğu takdirde Aksaray ve Sultanönü sancaklarından birinin de Süzebolu Muhafızı Derviş Hasan Paşa'ya tevcihi hakkında. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1224

Teke'den çıkanların taltifi, sairelerin de çıkmasına sebep olacağının Karaman Valisi Ali Paşa'ya iş'arı hakkında Kaptan Paşa'dan gelen tahriratın takdim kılındığına dair. a.g.y.tt

18 Muharrem 1228

Karaman Valisi ve Teke Mutasarrıfı Ali Paşa'dan gelen kaime olup Antalya'yı muhasara ettiği fakat donanma gemilerinden kaleye bir top bile atmadıkları ve müretteb asakirden pek az kimseler geldiği hakkındadır.

3 Muharrem 1228

Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'dan gelen ariza olup Antalya'nın muhasarası için Karaman Valisi Ali Paşa'nın istediği gemilere şedid buyruldular göndermiş ise de fırtınalar sebebiyle gidilemediği ve tekrar emirler verildiği hakkındadır.

Sayfalar