Karaman Valisi Hacı Ali Paşa

29 Zilhicce 1227

Donanma başbuğunun iş'arı üzerine Antalya'ya memur olan Karaman Valisi Ali Paşa'ya gönderilecek mühimmat ve topçular gönderilmekde iken Ali Paşa'dan tahrirat gelerek Türkmenlerin hiyaneti üzerine ordusunun geri çekilmeğe mecbur olduğu, asker ve zahir istediği. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1227

Teke maslahatı için Karaman Valisi Ali Paşa ile ne surette muhabere etmekde olduğu, maiyetine askerlerin bazısının gelmediği, kış gelmeden önce zahire ve mühimmat yetiştirilmesi v.s. hakkında Kaptan Paşa'dan tahrirat.

27 Zilhicce 1227

Karaman Valisi Ali Paşa'dan Sadaret'e gelen kaime olup Tekelioğlu İbrahim ile Çeltiközü'nde edilen harbden sonra giderek Antalya Kalesi'ne kapandığı ve etraf kazalar kamilen hükümete muti olduğu hakkındadır.

27 Zilkâde 1227

Babasının muhallefatı ve mukataat için beş bin keseye rabıta verildiği takdirde peşinatı irsal ve mukataattan vaki zimemat da tahsil ve emlaki satarak ceste ceste teslim edeceğinden ve muhassılları Karaman Valisi Ali Paşa'nın fukaraya olan mezaliminden bahsile talebi atıfeti havi sabık Teke Muhassılı Hacı Mehmed'in oğlu İbrahim tarafından Sadaret kaymakamlığına.

27 Zilkâde 1227

Teke Sancağının muhassılllık suretiyle Karaman Valisi Hacı Ali Paşa'ya tevcihi ahali ve hanedanının perişanlığını mucib olacağından, gerek babasının muhallefatı ve gerek mukataat için beş bin keseye rabıta verildiğini mübeyyin sabık Mütesellim Hacı Mehmed Ağa'nın oğlu İbrahim Ağa tarafından Sadaret'e.

21 Zilkâde 1227

Karaman Valisi Ali Paşa'dan gelen kaime olup mevcud maiyyeti olan asker ile Tekelioğlu İbrahim'in üzerine giderek vaki olan harbde mağlum edip sergerdelerinden on beş kişinin kesik başlarını gönderdiği hakkındadır.

17 Zilkâde 1227

Hamid mutasarrıfı Mustafa Paşa'dan gelen kaime olup Teke maslahatı için tayin olunan Karaman Valisi Ali Paşa Isparta'ya gelerek istikbal ettiği ve her veçhile yardım ve muavenet edeceği hakkındadır.

27 Şevval 1227

Konya'da maktulen fevtolan Çandarlıoğlu'nun muhallefatının tahrir edildiği, muhallefattan Mevlevi dervişlerine tahsis edilen kısmın kabul edilmediği, bu emvalin memleket masrafına tahsis kılındığı hususlarına dair Karaman Valisi Ali Paşa'nın tahriratı.

19 Şevval 1227

İdam ve izalesine irade sadır olan Bayburdlu nam şaki ve avanesinin izale-i vücuduna gayret ve Adana ve Tarsus mütesellimleriyle sahib-i mukataa Cebbarzade Süleyman Bey'e yazılmış ise de şakilerin haklarından gelinemeyerek firar eylediklerine ve keyfiyet Adana Valisi Mustafa Paşa'ya yazıldığına dair. Karaman Valisi Hacı Ali Paşa'dan.

5 Şaban 1227

Şam Caddesi'nin eşkıyadan tathiri ve tarik-i Şam'ın küşadı için Haleb ve Adana valileriyle müttehiden hareket etmek üzere Karaman Valisi Ali Paşa'nın memur edilmesi hakkında Sayda Valisi Süleyman Paşa tarafından Sadaret'e tahrirat.

Sayfalar