Hayır İşleri

17 Rebiülevvel 1307

Tekelioğlu, Dağarcık, Kemhali ve Emir Yakup mezra ve çiftliklerinin evkaf-ı hümayuna ilhakı.

5 Şaban 1306

Teke Mutasarrıflığı'nın Antalya'daki yetim ve kimsesiz çocukların talim ve terbiyeden mahrum kalmamalarını temin için Tekelioğullarından zabtedilen ahşab bina ile arsanın ıslahhane yapılmak üzere bağışlanması talebi.

19 Rebiülâhir 1287

Bolu'da Şems Ahmed Paşa İmareti, Giresun'da Ahmed Ağa Camii Evkafı, Antalya'da Tekeli Mehmed Paşa Camii Evkafı ve defterde isimleri olan diğer vakıfların hitabet, imamet ve sair cihetlerinin tahriri

5 Şaban 1283

Bursa ve havalisinde bulunan Çelebi Sultan Mehmed Han Evkafı, Sultan Orhan Gazi Evkafı, Sultan Osman Han Evkafı, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi Evkafı ve defterde isimleri olan diğer vakıfların ferağ ve intikalat rüsumatı ile imaret ve sair masraf muhasebesi.

Sayfalardan biri "Teke ve Hamid Sancakları dahilinde" diye başlıyor.

1282

Gazi Sultan Abdülhamit Han Vakfı mülhakatından Teke'de bulunan Antalya'da Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa Camii, medresesi ve mektebi vakfının ferağ, intikal ve varidat tahsilatı miktarı.

19 Şaban 1276

Teke, Hamid ve Antalya'da bulunan bazı vakıfların maaş-ı muharrer ve harc-ı muhasebe kayıtları. Defter eksik.

29 Zilhicce 1255

Antalya'nın Elmalı Mahallesi'nde bulunan Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa Mescidi'nin camie tahviliyle hitabet cihetinin Hafız Abdurrahman Halife'ye tevcihi. a.g.y.tt

1251

Antalya'da Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa Camii ve Medresesi Vakfı muhasebesi

29 Zilhicce 1249

Hamidiye Evkafı'ndan Antalya'da Tekeli Hacı Mehmed Ağa'nın inşa eylediği cami, han, hamam, besatin ve dekakinin uhde sahiplerinden tahsil olunan muaccelat

1244

Hamidiye Evkafı mülhakatından Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa Evkafı'nın Antalya'da bahçe, han, hamam ve dükkanlar musakafatının müstecirleri alınmakta olan kira esamilerine dair müfredat kayıtları.

23 Rebiülevvel 1236

Sultan Abdülhamid Han Evkafı mülhakatından Antalya'da Hacı Mehmed Camii, Medrese, Kütüphane, vazaif vesaire masarifatı ve Vakıf musakkafat icaresi muhasebesi

1 Muharrem 1235

İstanbul'da Sultan Abdülhamid Han Evkafı mülhakatından Antalya'da Teke mütesellimi Hacı Mehmed Ağa Camii, Medrese ve Kütübhane Evkafı mahsulat, iradat ve vazaif defteri sureti.

1232

Teke sabık mütesellimi müteveffa Hacı Mehmed Ağa'nın Antalya'daki vakfına ait binaların miktar ve masarıfatını havi defter

26 Rebiülâhir 1230

Teke mütesellimi Hacı Mehmed'in vakfiyesinden olan Antalya'da bina ettirdiği cami, medrese, mekteb ve kütüphanesine vakfetmiş olduğu hamam, dükkan ve bahçelerin Hamidiye evkafına ilhakını havi ilmühaber. a.g.tt

15 Rebiülâhir 1230

Teke sabık mütesellimi Hacı Mehmed'in Antalya'da bina eylediği cami, medrese, mektep ve kütüphanesine vakfeylediği dükkanlar, bahçeler ve hamamın tevliyeti evladına maşrut ise de bunların ve on iki çiftliğin Darphane tarafından idare edilmesi ve muhallefatından olan meblağın Darphane'ye vasıl olduğu.

29 Ramazan 1224

Antalya'da Elmalı Mahallesi'nde Teke Sancağı Mütesellimi Kapucubaşı'larından Hacı Mehmed Ağa Camii'nin imamet cihetinin tevcihi. g.tt

18 Recep 1224

Teke Sancağı Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'nın Karaağaç kazasına bağlı Yatağan karyesinde inşa ettiği mescidin cami'e tahvili ve hitabetinin Seyyid Şeyh Ömer Halife'ye tevcihi.

14 Safer 1200

Elmalı kasabasında Abdal Musa Hankahına ebniye ve arazisi aşar-ı şerhiyesiyle mevkuf olan yerlere, mütegallibe tarafından tecavüz edildiğinden mezkur vakıf reaya ve zimmileri hasılatının, bu zaviyeye beratla şeyh olanlar tarafından zabtı gerektiği hakkında Elmalı kadısına ve Teke Sancağı mütesellimine emir yazılması.

Etiketler: