Muhallefat

11 Cemâziyelâhir 1211

Firari Kaş'lı Hacı Kader oğlu Ali'nin miriye zabtı ferman olunan muhallefatı elli bin kuruş mukabilinde Teke mütesellimine terk edilmiş ve meblağ-ı mezbura mahsuben mütesellimi mumaileyh tarafından on beş bin kuruş gönderilmiş olduğundan mütebakisinin dahi gönderilmesi.

10 Safer 1211

Müteveffa Ebubekir Paşa'nın canib-i miriden zabtı lazım gelen muhallefatına mukabil biraderi ve Teke Mütesellimi el-Hac Mehmed'in itasını taahüd eylediği mebaliğden bakiye kalan miktarın tesviyesi.

20 Safer 1209

Teke Sancağı mütesellimi iken ölen Ebubekir Paşa'nın muhallefat bedelinin mukassaten verilmesi için kardeşi Hacı Mehmed Ağa'ya Teke Mütesellimliği'nin ve Kapıcıbaşılığın tevcihi hakkında.

20 Zilhicce 1208

Antalya'da vefat eden Teke Mütesellimi Ebubekir Paşa'nın muhallefatının mirice zabtı.

27 Cemâziyelâhir 1207

Muhallefatı Enderun'dan zabtolunan Cezayirli Hasan Paşa'nın Kapı Kethüdası Mehmed Emin'e olan borcunun gönerilmesine dair Teke Mütesellimi Ebubekir Paşa'ya hüküm.

29 Zilhicce 1204

Teke Mütesellimi müteveffa Bekir Paşa'nın malı biraderinin elinde olmakla malının kaffesinin harice ihracı. a.g.y.tt

5 Zilkâde 1203

Antalya ahalisinden olup Tekirdağı'nda vefat eden Deli Hafız'ın bütün muhallefatının miri namına zabtı ve muhtelif mahallerde bulunan matlubatının dahi tahsili hakkında Teke Sancağı Mütesellimi Ebubekir Paşa ile sairlerine hüküm

29 Muharrem 1118

Eski Vezir-i Azam Kethüdası olan Antalya Kalesi Dizdarı Osman'ın kardeşinin ne kadar emval ve eşyası

Sayfalar