Muhallefat

3 Şevval 1234

Tekeli müteveffa Hacı Mehmed Ağa'nın canib-i mirî için tahsili ferman olunan bütün bakaya, zimemat, emlak ve sairesinin taksit defteri.

10 Cemâziyelevvel 1233

Şehremini Hayrullah Efendi marifetiyle tamir olunan ebniye-i hümayun masraflarının Darphane tarafından zabt olunan Tekelioğlu muhallefatı emvalinden borç alınmak şartıyla ödenmesi.

3 Safer 1232

Bütün emlak ve emvali canib-i mirîce zabtolunan Tekelioğlu emlakının muaccelatı ve zimematından yapılan tahsilatın defteri.

18 Muharrem 1232

Mirice zabtına ferman sadır olan Kadı Abdurrahman Paşa muhallefatına dair Alaiye Mutasarrıfı Hafız Ali Paşa'ya hüküm.

1232

Teke sabık mütesellimi müteveffa Hacı Mehmed Ağa'nın Antalya'daki vakfına ait binaların miktar ve masarıfatını havi defter

29 Zilhicce 1231

Teke ve Hamid Sancakları Vezir Mehmed Derviş Paşa'ya tevcih edildiğinden maktul Tekelioğlu'nun ve amcası Mısırlı Mustafa'nın emlakının satılarak parasının İstanbul'a gönderilmesi. g.tt

26 Zilhicce 1231

Maktul Tekeli oğlunun zaptolunan emlakinden Burdur'daki bir arsa ile bir bağın müzayede suretiyle satıldığına dair.

27 Şevval 1231

Tekelioğulları'nın Canib-i Mirîye olan borçlarının tahsil olunan ve olunmayanları ile Teke Sancağı ve civarında Canib-i Miriye borcu olan cemaat ve şahısların borç mikdarlarını gösterir defter.

29 Şaban 1231

Tekelioğlu muhallefatından gelecek akçelerin yarı yarıya tersane ve darphane cizyelerine verilmesi mukarrer olmakla, bu defa gelen yirmi bir bin yedi yüz yirmi kuruşun ol vechile taksim olunması. g.tt

23 Recep 1231

Kadı Paşa zamanından beri Yıldıran kazasında ayan olan Aladağlı Mustafa Ağa'nın oğlu Dede Ağa'nın Çavuşzade Mustafa Ağa ve ailesi hakkındaki mezalim ve taadiyatına mebni huzurda mürafaalarının icrası.

9 Recep 1231

Tekelioğulları'nın devlet tarafından zaptolunan çiftlik, dükkan, han, hamam, menzil ve sair vakıf olanlar hariç akarlarından müzayede ile satılan emlaklarının mezat defteri. (1 adet eki var)

14 Cemâziyelâhir 1231

Kadı Paşa'nın kadılığı zamanında tedarik etmiş olduğu emlakinin varislerine terk edilip vezareti zamanındaki emlak ve emvalinin mirice zabtı hakkında Konya Valisi Abdullah Paşa'ya hüküm.

6 Cemâziyelâhir 1231

Tekeli oğullarının mirice zabtedilen emlakinden, Burdur'da Reşid Bey ittisalinde Esat Bey sarayı demekle maruf yirmi bab levend odalarıyla ahır ve koyunun üç bin kuruş muaccele ile Has İsmail oğlu İsmail ve saire uhdesine müştereken verildiğinden, kayıdlarının icrası ve mülknamelerinin gönderilmesi. (Teke ve Hamid mutasarrıfı Mehmed Vahid imzalı)

27 Cemâziyelevvel 1231

Kadı Paşa'nın Konya Valiliği'nde bulunduğu sırada vali sarayının tamiri için elviye ve kazalara tevzi eylediği mebaliğ müşarünileyhin vefatı hesabıyla şunun bunun zimmetinde kaldığından bunların tahsili.

13 Cemâziyelevvel 1231

Kapıdan-ı Derya Vezir Hüsrev Mehmed Paşa'nın Teke Sancağı seraskerliği esnasında, asker tayinatı, sekban aylığı ve sair masarıfından, miriden matlubu olan meblağın maktul Tekelioğlu muhallefat ve zimematından Darphaneye teslim edilen paradan tesviyesi

7 Cemâziyelevvel 1231

Tekeli oğulları muhallefatından Darphanece teslim edilen mebaliğin mikdarını mübeyyin defterlerle evvelce tanzim edilen defterlerin karşılaştırılması ve bu muhallefat dolgunca olduğundan havalelerin tetkiki ve muahharan teslim olunan yüz bin kuruşun senedinin itası.

26 Rebiülevvel 1231

Muhallefatı mirice zabtolunan Tekelioğlu'nun muhallefatı meyanında satılan pamuk ipliğinin kendisine ait olduğunu iddia eden Sarraf Zanailoğlu Dimitri işbu iddiasını mahallince huzur-ı şer'de isbat etmiş ise de bu gibi deavinin İstanbul'da şer'an isbat edilmesi usulden olduğu.

19 Safer 1231

Muhallefatı mirice zabtolunan Tekeli Hacı Mehmed'den bir şahsın iddia eylediği alacak maddesi hakkında arzolunan takrir üzerine İrade-i Seniyye sadır olduğu.

29 Zilhicce 1230

Kaptan Paşa'nın miriden olan matlubuna karşılık, Tekelioğlu'nun zimematından tahsil etmesi için senet verilmiş ise de, sefere çıkacağından bilahare yerine konulmak üzere Darbhane'deki Tekelioğlu muhallefatından kendisine yardım edilmesini rica ettiği. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1230

Tekelioğlu İbrahim'in sarrafı Zanailoğlu'nun kaçırılmamasına dikkat ve itina edilmesi Kaptan Paşa'ya ve Tekelioğlu'nun muhallefatını tahrire memur Vahid Efendi'ye yazıldığına dair. a.g.y.tt

29 Zilhicce 1230

Karaman Valisi Abdullah Paşa, selefi Ali Paşa'nın muhallefatını defter ettirip defterini göndermiş ve parasından kırk beş kuruşa bir parayı Bosna Nüzül Eminliği zamanındaki alacağına takas eylemiş ve bir kısım eşyasını esbab-ı vezaret diye cüz'i bir bedel ile istemiş, oğlu arzolunması üzerine Ali Paşa'nın Konya'da bin kese nakdi olduğu söylendiğinden tahkiki hakkında irade. a.g.y.tt

Zilhicce 1230

Hacı Mehmed'in Antalya'daki bahçeleri (Muhallefat, Beytülmal)

27 Zilkâde 1230

Teke Sancağı'nda on iki çiftliğin Teke ve Hamid sancakları mutasarrıfı Vezir Mehmed Vahid Paşa tarafından emaneten idaresi

17 Zilkâde 1230

Tekeli oğullarının canib-i miriden zapt ve şeri marifetiyle füruhtu irade iktizasından bulunan, emlakinden Burdur'da Bakkalkapısı tabir olunan mahalde Ahmed Paşa bağı denilmekle maruf bağın, müştereken taliblerine verildiği. (Mehmed Vahid imzalı.)

23 Şevval 1230

Karaman Valisi Abdullah Paşa'ya Tekelioğlu ve Kadıpaşa muhallefatları hakkında emir tebliği

Sayfalar