Muhallefat

28 Cemâziyelâhir 1225

Müteveffa Kadı Abdurrahman Paşa muhallefatından evlad ü ıyaline terk ve inam olunduğu halde Teke mütesellimi tarafından ordudan aldığı emre binaen müdahalede devam olunduğu gibi sagire kerimesini de Antalya'ya nakleylemiş olduğundan gerek muhallefatın gerek kerimesinin ailesine iadesi için emir itasına dair.

20 Cemâziyelâhir 1225

Alaiye'de vefat edip emval ve muhallefatı mirice zabtedilen müteveffa Kadı Abdurrahman Paşa'nın malını İmrahor Hasan'ın, İbradılı Keskinoğlu kadının konağında mahfuz mücevherat ve eşya-yı nefisesini alarak firar eylemiş olduğundan, eşya ve mücevheratın zahire ihracıyla defteriyle İstanbul'a gönderilmesi. (İbradı kadısına ve muhallefat zabtına memur İbrahim'e)

16 Cemâziyelâhir 1225

Kadı Abdurrahman Paşa'nın Larende kazasında olan matlubatı ile İçel sancağı kazalarından matlub olan deve bakayası ve asker bedeliyelerinin tahsili için Bozok Mutasarrıfı Cebbarzade Süleyman Bey'e hüküm.

11 Cemâziyelâhir 1225

Kadı Paşa'nın vefatında mirahoru ile diğer üç kimse, müteveffaya ait otuz bin kileden ziyade buğdayını zabt ve beynlerinde taksim etmiş olduklarından zahire çıkarılarak İstanbul'a gönderilmesi için Alaiye mütesellim ve kadısına hüküm.

2 Cemâziyelâhir 1225

Kadı Abdurrahman Paşa'nın muhallefatı hakkında Alaiye mütesellimine yazılan hüküm.

8 Cemâziyelevvel 1225

Kadı Abdurrahman Paşa'nın uhdesinde olan Kayseri Sancağı'na Cebbarzade Süleyman Bey mütesellim tayin olunduğundan emrinin verilmesi.

21 Muharrem 1225

Bozkır madeni reayasından ve Konya'nın Sille karyesi ahalisinden İlya'nın muhallefatı miriden zabtedilen Karaman valisi Kadı Abdurrahman Paşa'ya 1,766 kuruş borcu olduğu.

29 Zilkâde 1224

Bozkır Madeni'ne merbut köyler halkının çoğu Kadı Abdurrahman Paşa ve avanesinin tazyiki neticesi olarak dağılmış olduğundan madenin işletilmesini temin için diğer kazaların madene rabtı.

15 Zilkâde 1224

Kadı Abdurrahman Paşa'nın Sarrafı Agob'un, paşadan matlubu olan yüz yetmiş bin kuruşun miriden zaptolunan muhallefatı akçesinden verilmesine emir verilmiş ise de muhallefatı bedeli Ordu Hazinesi'nden Umur-ı Seferiyeye sarfedilmiş olmasından alınamayan bu meblağın Darphane'den Emval-i Seferiye parasından verilmesi.

11 Şevval 1224

Kaffe-i muhallefat ve zimematı miriden zabtolunan müteveffa Kadı Abdurrahman Paşa'nın Larende kazası ahalisinin zimmetlerindeki elli iki bin beş yüz kuruşun ahali tarafından müteveffaya tamamen tediye edildiği tahkikat-ı vakıadan anlaşıldığından meblağ-ı mezburun veresesinden tahsili ve Cebbarzade'ye aid iki bin beş yüz kuruşun da behemahal istihsali için başka başka emirler.

29 Ramazan 1224

Müteveffa Kadı Abdurrahman Paşa'nın Bozkır Madeni sermayesinden hazineye olan borcuna mukabil Silleli Sakal Kazıtan oğlu İlya'da ortaklık sermayesinden matlubu olan elli bin kuruşun merkumdan tahsiline dair Karaman valisine ve müşarunileyhin muhallefatına memur mübaşire hüküm.

29 Ramazan 1224

Ölen ve muhallefatı miriden zabtolunan Kadı Abdurrahman Paşa'nın Bozkır Madeni sermayesinden Darphane'ye külliyetli borcu olmağla muhallefatı akçesinden Darphane'ye irsali.

18 Cemâziyelâhir 1224

Kadı Paşa'nın idamına memur Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'nın müşarünileyhin kâffe-i emval ve eşya ve nükudunu alıp miriye hiç bir şey vermediği ve vaki olan tebligata riayet etmedikten başka ahaliye de zulüm ettiği cihetle izalesi icab edip bu babda kardeşi Mehmed Ağa tarafından da müracaat olunmuş ise de bir gaile ihdasına meydan vermemek için ihtiyatlı davranılmasına ve neticenin bildirileceği.

10 Cemâziyelevvel 1224

Vefat eden kadı Abdurrahman Paşa'nın Konya ahalisinden Vesleli Yuvan oğullarından ve saireden matlubatının miri için tahsil edilmesi.

23 Rebiülâhir 1224

Maktul kadı Abdurrahman Paşa'nın muhtelif kazalarda arazi, emlak, eşya ve matlubatının miriden zaptedilmesi ve mahallinde yapılan defterlerini havi.

16 Rebiülevvel 1224

Kadı Paşa'nın muhallefatı mirice zabtolunduğundan müşarünileyhden iki zatın matlubu olan akçenin mirice tesviyesi icap edeceği.

27 Muharrem 1224

Hakkında ferman-ı kaza-cereyan sudur eden Kadı Abdurrahman Paşa'nın ve akrabasından Seydişehir ayanı Ahmed'in muhallefatının miriye zabtı.

9 Zilkâde 1223

Firari kadı paşa ve etbaına ait olup miriye zabtolunan hayvanların iaşe masrafı.

28 Şevval 1223

Karaman Valisi Kadı Abdurrahman, Kapdan-ı Derya Ramiz Paşa ve bir çok diğer şahsın muhtelif şekillerde vukubulan ölümlerini müteakip devletçe zabtedilen emval, akar, hayvanat, zehair, nukud, emlak ve muhallefat-ı sairelerine ait müteaddid müfredat.

22 Ramazan 1222

Kadı Abdurrahman Paşa muhallefatından Beyşehri'nde bulunan ve satılan eşya ve zahire bahasına dair.

1 Cemâziyelevvel 1219

Kaşlı Hacı Kadri'nin muhallefat ve zimematı bedeli olarak canib-i miriye itasını taahhüd eylediği elli bin kuruşu derhal vermesi için Teke Mütesellimi Hacı Mehmed'e vesaireye hüküm.

1 Cemâziyelevvel 1219

Kaş ayanı Hacı Ali'nin Teke Mütesellimi Mehmed Ağa tarafından zabtolunan emval ve emlakinin iadesi hakkında.

29 Muharrem 1219

Firari Kaş'lı Hacı Kadri oğlu Hacı Ali'nin miriye zaptolunan muhallefatının elli bin kuruş bedel mukabilinde Teke mütesellimi Hacı Mehmed'e verilmesine dair.

1218

Hamid Mukataası bedeli iltizamından dolayı Bekir Paşa biraderi ve mezkur mukataa müteselliminin borcu olan mikdarı yazılı paranın, mümaileyhden tahsil ve mübaşirine teslim ile alacaklıya verilmesi. (Teke Mütesellimi el-Hac Mehmed ile Antalya kadısına)

27 Recep 1211

Teke Sancağı'nın avarız ve cebelü bedeliyesinden Ebubekir Paşa'nın borcu olan paraların biraderi Teke Sancağı Mütesellimi Hacı Mehmed'den tahsili.

Sayfalar